Programma 4a. Economie

4.2 Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De sterk aantrekkende economie zorgt voor een verdere toename van de krapte op de arbeidsmarkt, met name in de zorg, het onderwijs, ICT en de techniek (bouw- en installatiebranche).
Daar komt bij dat de snelle ontwikkelingen van technologie en digitalisering zorgen voor meer dynamiek op de arbeidsmarkt, waardoor gevraagde competenties kunnen veranderen. Aanpassingsvermogen van mensen en organisaties wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om meer aandacht voor leven lang ontwikkelen en een positieve leercultuur. Het vraagt ook om goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om vraag en aanbod van arbeid op elkaar te laten aansluiten. Ook andere maatschappelijke opgaven, waar de provincie een rol heeft, hebben effect op de vraag naar goed gekwalificeerd personeel, zoals de energietransitie. Er moeten huizen verduurzaamd worden, zonnepanelen en windmolens aangelegd worden. Vanuit de ambities in het coalitieakkoord nemen we in ons programma arbeidsmarktbeleid de energiesector mee.

De tekorten op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren werken remmend op de economie en tegelijkertijd staan er mensen aan de kant. Dit vraagt eens te meer om een integrale kijk op economie, onderwijs en arbeidsmarkt en maatschappelijke opgaven. Vanuit het coalitieakkoord maken we het eerder ingezette beleid gericht op versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt structureel. Daarnaast zorgen we voor een intensivering door in te zetten op een regionale onderwijs-arbeidsmarktagenda met bijbehorende uitvoeringsorganisatie.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 1.072
Baten € 0
Saldo € 1.072
ga terug