Programma 4a. Economie

4.5.1 Versterken recreatief hoofdnetwerk

We geven sturing aan het Routebureau en zorgen voor inhoudelijke afstemming met andere partners zoals alle deelnemende gemeenten, gebiedspartners en de landelijke routestichtingen. Het Routebureau zorgt voor behoud en bewaking van de kwaliteit van routes en routenetwerken, het profileren van (thematische) routes en de vele fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden. Voor 2020 sturen wij op een spoedige, en ook kwalitatief hoogwaardige, uitbreiding van het wandelknooppuntennetwerk rondom Amersfoort/Eemland in samenwerking met de gemeenten.

In 2019 hebben wij samen met andere provincies de nieuwe taakopdrachten van de landelijke routestichtingen vastgesteld en de rol van de provincies daarbij. Vanaf 2020 starten de landelijke routestichtingen met de uitvoering van deze meerjarenplannen.

Vanuit een gemeenschappelijk veiligheidsbeeld onderzoeken we samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Waterschap en betrokken gemeenten welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn voor een veiliger oversteek van het Amsterdam-Rijnkanaal, waardoor het vaarroutenetwerk en de vaarverbinding tussen de plassengebieden wordt versterkt.

Beoogd resultaat 2020

  • Behoud en versterking van het recreatief hoofdnetwerk, samen met onze partners.
  • Het netwerk van fiets-, wandel- en vaarroutes heeft een grotere bekendheid bij inwoners, toeristen en andere bezoekers, mede door de inzet van het routebureau via promotie en marketing.
  • Start van verbeteringen aan het wandelroutenetwerk in Oost-Utrecht (Eemland – Amersfoort).
ga terug