Programma 4a. Economie

4.6.2 Ontwikkelen visie Utrecht Buiten

De Stuurgroep RodS heeft met Utrecht Buiten in 2018 samen met de U10-gemeenten aangegeven dat een nieuw uitvoeringsprogramma wenselijk is om de recreatiedruk in de provincie voor de middellange termijn te accommoderen. Deze opgave is ook geagendeerd door de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit met zijn Advies over de Utrechtse Ringparken (juni 2018).
In 2020 onderzoeken we met de partners hoe de opgave van Utrecht Buiten uitgewerkt wordt. De insteek van een mogelijk nieuw uitvoeringsprogramma zal breder zijn dan het huidige RodS-programma. Vertrekpunten zijn: combinatie met andere functies, verhogen kwaliteit bestaande voorzieningen, verbeteren verbindingen en beperkt aanleggen van nieuwe gebieden. Bij de verkenning worden de beheerlasten van nieuwe en gemoderniseerde voorzieningen meegenomen.

In het Coalitieakkoord is afgesproken om aandacht te geven aan sport, in de breedte. We willen met gemeenten in gesprek gaan over sport, sport in de openbare ruimte, duurzame accommodaties en inclusieve sport. Dit kan resulteren in een provinciaal sportakkoord. In 2020 doen wij onderzoek naar de huidige stand van zaken en behoeftes en kansen verkennen om te komen tot een actieplan.

Beoogd resultaat 2020

  • Verkenning naar de haalbaarheid van een nieuw uitvoeringsprogramma, inclusief de governance voor de aansturing, onderschreven door de partners in Utrecht Buiten.
  • Indien de uitkomst van de verkenning positief is, wordt een start gemaakt met de uitvoeringsstrategie voor Utrecht Buiten (als opvolger van RodS), die gezamenlijk met de partners is ontwikkeld.
  • Opstellen actieplan op het gebied van sport.
ga terug