Programma 4a. Economie

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bruto Regionaal Product

Nr. 7 Basisset BBV

Percentage toename van het Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar

1,8%1

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Werkgelegenheid

Nr. 8 Basisset BBV

Percentage bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15-75 jaar.

73%2

73

73

73

73

73

73

Toelichting:
1 De streefwaarde van 1,8% is gebaseerd op de landelijke prognose van het Centraal Planbureau (bron: Actualisatie Middellangetermijnverkenningen 2018-2021, CPB 2017). In de recent gepubliceerde Macro Economische Verkenningen van het CPB van Prinsjesdag 2019 valt de geprognosticeerde groei van het BBP terug naar 1,5%. Te bezien valt of wij door autonome externe ontwikkelingen de streefwaarde binnenkort neerwaarts moeten bijstellen.
2 De streefwaarde van 73% is gebaseerd op het gemiddelde van de periode 2010-2016 (bron: CBS)

ga terug