Programma 4a. Economie

4.1.1 Ontwikkelen en realiseren ruimtelijk economisch beleid

Op dit moment is er door de sterke economische groei een grote vraag naar bedrijventerrein. Dit geldt zowel voor de vraag naar kleinschalige bedrijventerreinen voor lokale ondernemers als de vraag naar grote kavels voor met name logistieke dienstverleners. Vooral in het westelijk deel van de provincie is de druk groot, zoals ook blijkt uit de in 2019 geactualiseerde prognoses door de STEC-groep.

In het kader van de Omgevingsvisie en -verordening wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe terreinen. Belangrijke voorwaarde daarbij is de herontwikkeling van de bestaande terreinen. Samen met de Utrechtse gemeenten en eigenaren willen wij deze herstructureringsopgave in samenhang met de energietransitie oppakken. De OMU speelt hierin een belangrijke rol.
Het beeld van de Utrechtse kantorenmarkt is divers. Enerzijds is er sprake van een grote vraag naar kantoren in met name het Stationsgebied van de stad Utrecht en in mindere mate in Amersfoort. Buiten deze gebieden is er sprake van een zeer beperkt herstel en van soms nog grote leegstand. Vanuit het Programma Binnenstedelijk Ontwikkeling en samen met de OMU ondersteunen we gemeenten en marktpartijen bij de transformatie van kantoren naar andere functies en de herontwikkeling van mono-functionele kantoorgebieden naar een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.

In 2019 heeft een actualisatie van het Koopstromenonderzoek uit 2016 plaatsgevonden. Uit deze actualisatie komt naar voren dat de eerdere conclusies –die ook de grondslag voor de Retailvisie vormden—nog onverkort van toepassing zijn. Ondanks een economisch herstel en de groei van de bestedingen blijft de retail het moeilijk houden, waarbij de fysieke winkels het steeds meer afleggen tegen het online winkelen. In samenwerking met het Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling (zie programma 1) en de OMU ondersteunen we de gemeenten en marktpartijen bij een gebiedsgerichte aanpak van de herontwikkeling naar een meer gevarieerd en leefbaar centrum.
In 2020 willen wij samen met de Utrechtse gemeenten het detailhandelsbeleid verder vorm geven. Nieuwe juridische ontwikkelingen (o.a. het van toepassing zijn van de Europese Dienstenrichtlijn) hebben mogelijk grote gevolgen voor het gemeentelijk en provinciaal beleid.

Beoogd resultaat 2020

  • Samen met de gemeenten op te zetten herstructureringsplan voor bestaande bedrijventerreinen.
  • Een geactualiseerde Omgevingsverordening voor de ontwikkeling van werklocaties en winkelgebieden.
  • In samenwerking met de Randstadprovincies opzetten van een actualisatie van het Koopstromenonderzoek.
  • Actuele database met informatie over bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel.
ga terug