Programma 4a. Economie

4.5 Stimuleren recreatieve voorzieningen

De kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving wordt mede bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen (vrijetijdsvoorzieningen). De ambitie van de provincie is het aanbod van de recreatievoorzieningen en routes kwalitatief goed te laten aansluiten op de voorkeuren van inwoners en bezoekers. Ook willen we dat de voorzieningen vindbaar, bereikbaar (= binnen 15 minuten fietsafstand vanaf woon- en verblijfsplek) en toegankelijk zijn voor inwoners en bezoekers.
Het beleid voor recreatie was vastgelegd in de Visie Recreatie en Toerisme en nader uitgewerkt in de Agenda Recreatie en Toerisme 2016 – 2019. Vooruitlopend op de Omgevingsvisie stellen we in 2020, in lijn met het coalitieakkoord, een nieuw Programma Recreatie en Toerisme (vrijetijdsbesteding) vast voor de periode 2020-2023. Het jaar 2020 is daarom een overgangsjaar.

We blijven als deelnemer in de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) een bijdrage leveren om van RMN een toekomstbestendige solide organisatie te maken. Vanuit het coalitieakkoord maken we hier extra middelen voor vrij.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 3.333
Baten € 0
Saldo € 3.333
ga terug