Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.1.3 Verstevigen samenwerking andere overheden

Regioprofiel ‘Eeuwig Jong’.
In 2019 hebben we met de gemeenten en de cultuur- en erfgoedsector het profiel voor de stedelijke culturele regio Utrecht, ‘Eeuwig Jong’ vastgesteld. We zijn dat jaar– met een matching vanuit OCW – gestart met de proeftuin ‘Naar een integrale aanpak voor erfgoed en ruimte voor cultuur’. Een inventarisatie van leegstaand erfgoed en ander relevant vastgoed en de behoeften van creatieven moet leiden tot enkele pilots die in 2020 gestalte krijgen. Hierbij wordt gezocht naar een koppeling tussen beschikbare ruimte en makers, zoals kunstenaars, organisaties, bedrijven of een gezelschap. Het doel is meer ruimte voor makers in de regio en het beter benutten van erfgoedlocaties. De bevindingen vanuit de pilots leiden tot een strategische aanpak met stappenplan voor de match tussen leegstand en makers (leerpunten, valkuilen, verbinden partijen, (on)mogelijkheden buiten de grote steden etc.).
In het profiel komen 7 thema’s terug waar we met de regio stevig op in zetten: groei, inclusiviteit, talentontwikkeling, cultuureducatie, erfgoed, ruimte voor makers en samenwerking. Vanaf 2020 zijn onze beleidskeuzes toegespitst op deze thema’s en het profiel van de regio. Vanuit het profiel zetten we in op de samenwerking met de gemeenten. De verbreding van de inzet van de stichting de Kunstbende en de versterking van de samenwerking tussen de cultuurhuizen zijn hier ook onderdeel van. In 2019 is hiermee een start gemaakt, verschillende gemeenten hebben al aangegeven met de thema’s aan de slag te willen.  

Beoogd resultaat 2020

  • 2-4 uitgevoerde pilots in het kader van de proeftuin Eeuwig Jong.
ga terug