Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.2.3 In stand houden cultuurlandschappen en archeologische zones

Voorbereiding Limes UNESCO Werelderfgoed
Sinds 2011 werken de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen aan de Romeinse Limes. De belangrijkste pijlers van deze samenwerking zijn: de voorbereiding van de nominatie UNESCO Werelderfgoed de verbetering van het publieksbereik en daarmee de bekendheid van de Limes en de bescherming van de kernwaarden. Eind 2019 boden we de Minister van OCW het nominatiedossier aan. Het rijk zal na besluitvorming het dossier begin 2020 bij de UNESCO indienen. In 2020 bereiden we de organisatie van het sitemanagement voor, begeleiden we de beoordeling door UNESCO en werken we verder aan het beleefbaar maken van dit erfgoed.

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Stelling van Amsterdam (SvA) blijven de drager en aanjager van ruimtelijke kwaliteit in gebiedsontwikkeling
Bij het in ontwikkeling brengen van de cultuurhistorische, economische, maatschappelijke en natuurwaarden van de waterlinie en stelling werkt het programma NHW/SvA al jaren gebiedsgericht in de 5 aandachtsgebieden (Amelisweerd-Vechten-Rijnauwen, Noorderpark-Ruigenhoek, Eiland van Schalkwijk, Laagraven en Ronde Venen). Ook in 2020 blijven we ons inzetten in deze gebieden, zeker nu de hoge dynamiek rondom de stad Utrecht nadrukkelijk voelbaar is. Vooral de NHW-ontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk in combinatie met het programma Sterke Lekdijk en de uitdagingen rondom de stad Utrecht (de Noordelijke Rondweg, de verbreding van de A27, de A12 zone en het USP) vragen om veel betrokkenheid van de provincie. We willen de ‘Werelderfgoed’-waarden van de NHW en SvA in die gebieden behouden en versterken in de planologische uitwerkingen op het gebied van woningbouw, mobiliteit, duurzame energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Om dit voor elkaar te krijgen werken we samen in verschillende netwerken en ontsluiten we kennis op het gebied van exploitatie, business cases en duurzaamheidsvraagstukken, door de inzet van het Erfgoed Expert Team (voorheen Linie Expert Team).

Beoogd resultaat 2020

  • Minimaal 80% van de forten NHW en SvA is in gebruik.
ga terug