Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.2.2 Stimuleren beheer en restauratie rijksmonumenten

Restauratie Rijksmonumenten
De met ingang van 2019 verhoogde rijksbijdrage voor de restauratie van rijksmonumenten, matchen we op basis van bestuurlijke afspraken in 2020 met provinciale middelen. Op grond van onze periodieke monitoring (Erfgoedmonitor) weten we dat er nog steeds een grote restauratiebehoefte is en verwachten we ook in 2020, ondanks de verhoging, overvraging van het subsidiebudget van het Fonds Erfgoedparels. Omvangrijk project in 2020 zal naar verwachting – afhankelijk van een goedgekeurde subsidie-aanvraag - de restauratie van het hoofdgebouw van Paleis Soestdijk zijn. Bij het opstellen van het Cultuur- en Erfgoedprogramma 2020-2023 bezien we of een aanpassing van de prioritaire categorieën monumenten wenselijk is. We stimuleren herbestemming van monumenten door inzet van het Erfgoed Expert Team, de voortzetting van het Linie Expert Team. De gemeente Utrecht ontvangt dit jaar zoals eerder besloten (zie Kadernota’s 2017, 2018) in 2020 een bedrag van € 2 mln. voor de restauratie van de Domtoren

Pilot restauratie en duurzaamheid  
Duurzaamheid in relatie tot monumentenzorg heeft de komende jaren onze aandacht. We vervullen een aanjaagrol bij de implementatie van duurzame ontwikkeling. We richten ons op energiebesparing, duurzame energieopwekking en kennisdeling. In 2019 zijn we een pilot ‘restauratie en duurzaamheid’ gestart in de categorie religieus erfgoed. De leerpunten uit de pilot laten we in 2020 uitwerken in het Utrechts model ‘duurzaamheid religieus erfgoed’. Dit zal bestaan uit een handreiking, en voor objecten die daarvoor in aanmerking komen, een inventarisatie van mogelijke ‘quick wins’ en een advies op maat.

Beoogd resultaat 2020

  • Het aantal rijksmonumenten in matige en slechte staat is afgenomen tot 19 % van het totaal.
  • Start Utrechts model ‘duurzaamheid en religieus erfgoed’: publicatie handreiking.
  • Start restauratie Paleis Soestdijk.
  • Minimaal twee adviezen van het Erfgoed Expert Team voor herbestemming monument.
ga terug