Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.1 Versterken cultuur- en erfgoedsector (onderzoeken en ontwikkelen)

We streven er naar dat de culturele infrastructuur, met het aanbod, locaties en instellingen,  gelijke tred houdt met de groei van de provincie Utrecht zodat alle inwoners gebruik kunnen blijven maken van de culturele en cultuurhistorische voorzieningen.
We faciliteren dat de erfgoed- en cultuursector meer inzicht krijgt in het gedrag en de behoeften van hun gebruikers, waardoor het veld hier beter op in kan spelen. Voor de draagkracht en het draagvlak van cultuur- en erfgoedorganisaties is het van groot belang dat zij zich blijven ontwikkelen en middenin de samenleving staan.
Wij stimuleren hen daartoe en werken ook aan vernieuwing van ons eigen beleidsinstrumentarium. In het op te stellen Cultuur- en erfgoedprogramma 2020 - 2023 geven we hier verder invulling aan.
Vanuit het coalitieakkoord intensiveren we onze samenwerking met gemeenten en instellingen, onder de vlag van het cultureel stedelijk regioprofiel eeuwig jong en met onze partnerinstellingen die ons beleid deels uitvoeren. Extra aandacht geven we in 2020 aan de streekmusea, met een verkennend onderzoek naar wensen en kansen om hun krachten te bundelen. Dit werken we uit tot een voorstel (zie tabel 'Nader uit te werken voorstellen'). Ook sluiten we aan bij onze sociale agenda en gaan we onderzoeken hoe we het bedrijfsleven kunnen betrekken bij het versterken van de sector.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 984
Baten € 0
Saldo € 984
ga terug