Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.2.1 Verankeren cultuurhistorische waarden in ruimtelijk beleid

Ruimtelijk erfgoedbeleid
De cultuurhistorische kwaliteit van de omgeving draagt bij aan een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat. Door de druk op de schaarse ruimte en de beperkte herkenbaarheid van cultuurhistorische structuren blijft dit kwetsbaar. De provincie speelt een belangrijke rol bij het beschermen.
In het kader van de Omgevingswet integreren we erfgoed steeds meer in het provinciaal beleid voor de leefomgeving. Bij de grote transitieopgaven speelt erfgoed een belangrijke rol als ‘Utrechtse kwaliteit’  en als uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. Dit geven we vorm in beleid en regelgeving (Omgevingsvisie en -verordening), in handreikingen, zoals de Cultuurhistorische Atlas (CHAT), en door de ondersteuning van gemeenten bij het opnemen van erfgoedwaarden in hun omgevingsplannen. Welke instrumenten we daarvoor inzetten, werken we uit in het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 en de bijbehorende subsidieverordening.

Beoogd resultaat 2020

  • Cultuurhistorische waarden geborgd in provinciaal omgevingsbeleid conform eisen Omgevingswet.
  • Nieuwe beleidsinstrumenten gericht op ondersteuning van gemeenten.
ga terug