Programma 2. Landelijk gebied

Beleidsdoelen

Ambitie

Hoofddoelstellingen

Meerjarendoelstellingen

2. LANDELIJK GEBIED

2.1 Ontwikkelen robuust natuurnetwerk

2.1.1 Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland (NNN)

2.1.2 Ontwikkelen Groene Contour

2.1.3 Verbinden van natuurgebieden

2.2 Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap

2.2.1 Subsidiëren natuurbeheer en landschapselementen

2.2.2 Behouden en versterken biodiversiteit

2.2.3 Vergunningverlening en populatiebeheer

2.2.4 Monitoren

2.3 Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie

2.3.1 Vergroten belevingswaarde en nieuwe financieringsbronnen voor natuur

2.4 Bevorderen duurzame landbouw

2.4.1 Bevorderen vitale, circulaire en energieneutrale landbouw

2.4.2 Terugdringen vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

2.5 Versterken leefbaarheid landelijk gebied

2.5.1 Bevorderen leefbaarheid