Programma 2. Landelijk gebied

2.1.1 Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Verwerving en functieverandering nieuwe natuur
In het Akkoord van Utrecht (2011) is afgesproken om de omvang van het NNN te bepalen op ca. 31.500 ha. Daarin is tevens besloten dat we het NNN op strategische plaatsen uitbreiden met in totaal 1.506 ha, te realiseren uiterlijk in 2027. Inmiddels hebben we 822 ha gerealiseerd (stand 31 december 2018) en resteert er dus nog een opgave van 684 ha. Voor verwerving en functieverandering houden we een lineaire begroting aan van gemiddeld 125 ha per jaar. Verwerving en functieverandering vinden plaats op basis van vrijwilligheid, waardoor de resultaten fluctueren over de jaren. In verband met de overdracht van het gebied Vijfheerenlanden wordt de realisatieopgave nieuwe natuur met 60 ha verhoogd. Hiervan ligt 30 ha in het internationaal belangrijke Natura2000 gebied van de Lekuiterwaarden.

Inrichting nieuwe natuur
Binnen het Programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) is de opgave ondergebracht om de nieuwe natuur in te richten. Ten tijde van het Akkoord van Utrecht is het areaal van de nog in te richten gebieden vastgesteld op circa 4.200 ha waarvan de bovengenoemde 1.506 ha nog verworven moest worden. Inmiddels is er 1.620 ha ingericht (stand 31 december 2018) door zowel de provincie als door terreinbeherende organisaties als particuliere terreineigenaren. Er resteert dus nog een opgave van 2.580 ha. Voor inrichting houden we een lineaire begroting aan van gemiddeld 200 ha per jaar. In Vijfheerenlanden moet 60 ha nieuwe natuur worden ingericht.

De verwerving en inrichting van natuurgronden worden gefinancierd uit de voor deze opgave ingestelde reserve Landelijk Gebied. Realisatie van genoemde oppervlakten is afhankelijk van beschikbare personele capaciteit. In de Najaarsrapportage 2019 is gemeld dat er stagnatie is in de uitvoering van het NNN doordat het moeizaam lukt om opengevallen vacatures in te vullen om deze opgave uit te voeren. We gaan er vanuit in 2020 weer op volle sterkte te zijn om de opgave ter hand te nemen.

Beoogd resultaat 2020

  • Er is 125 ha nieuwe natuur ontwikkeld.
  • Er is 200 ha natuur ingericht.
ga terug