Programma 2. Landelijk gebied

2.2 Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap

In onze Natuurvisie en de Realisatiestrategie natuurvisie hebben we de ambitie neergelegd om ons in te spannen om het biodiversiteitsverlies in de gehele provincie tegen te gaan. Onze natuuropgave is de bescherming, de instandhouding of het herstel van biotopen (leefgebieden) en habitats in voldoende gevarieerdheid om daarmee onze aandachtsoorten en/of beschermde soorten zoveel mogelijk in een gunstige staat van instandhouding te houden of te brengen. Tegelijkertijd bewaken wij de balans door een heldere belangenafweging tussen de natuuropgave en bijvoorbeeld exotenbestrijding, ruimtelijke ingrepen, faunabeheer en houtopstanden.

Nieuw beleid
Vanuit het coalitieakkoord zetten we extra in op het voorkomen van schade veroorzaakt door wilde dieren en het voorkomen van aanrijdingen met wilde hoefdieren en andere wilde diersoorten, dit laatste door extra maatregelen langs onze provinciale wegen zoals nieuwe blauwe wildspiegels en vanaf 2021 wilddetectiesystemen. Indien bestrijding van wilde dieren onafwendbaar is dan zetten wij in op de diervriendelijkste methode. We intensiveren het onderzoek naar alternatieve beheermethoden.

We zetten extra in op de bescherming van het leefgebied van de weide- en akkervogels door de inzet van een palet van maatregelen. We gaan volop aan de aanslag met de uitvoering van het Programma invasieve exoten 2020-2021. Voor de komende twee jaar stellen wij middelen beschikbaar. In 2021 wordt het beleid geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie wordt het beleid daarna voortgezet.

Vanuit het coalitieakkoord gaan we binnen onze mogelijkheden aan de slag met de adviezen uit het rapport ‘Transport en opvang van natuurdieren in Utrecht’.  

Ook gaan we vanuit ons coalitieakkoord door met het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. We zetten in op het verhogen van de biodiversiteit langs onze provinciale wegen als leefgebied voor vele insecten bij de aanbesteding van het onderhoud. Binnen het stedelijk gebied gaan we door om samen met gemeenten te komen tot soortenmanagementplannen als onderlegger voor de gebiedsgerichte Wnb-ontheffing. Verder herijken we de Utrechtse aanpak. Bij deze herijking nemen we expliciet de relatie tussen de Wnb en de nieuwe opgaven die er zijn vanuit de energietransitie en de klimaatopgave mee.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 27.404
Baten € -71
Saldo € 27.333
ga terug