Programma 2. Landelijk gebied

2.2.1 Subsidiëren natuurbeheer en landschapselementen

De terrein- en wegbeheerders en agrarische- en natuurcollectieven werken hard aan het op orde houden van de Utrechtse natuur. We gaan in gesprek om in het reguliere natuurbeheer de beschikbare middelen zodanig efficiënt in te zetten, zodat binnen het betreffende natuurtype een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit gerealiseerd kan worden. Wij borgen de continuering van het natuurbeheer en zetten tegelijkertijd in op accountmanagement naar de beheerders. We zien toe op naleving van kwalitatieve verplichtingen die gevestigd zijn bij de realisatie van nieuwe natuur.

We organiseren en programmeren met onze partners het vorig jaar opgerichte Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht. De partners kiezen jaarlijks prioriteiten waarvoor zij gecoördineerd en gezamenlijk te werk gaan. De prioriteiten en activiteiten leggen zij vast in een jaarlijks  gezamenlijke toezichtkalender als voorwaarde voor de toezichtbijdrage. Wij financieren vanaf 2019 de hiervoor benodigde BOA-coördinator.
Steeds meer provincies nemen de subsidiëring van natuurbeheer over van RVO. De provincie Utrecht doet dit met ingang van 2018 ook. Inmiddels beheert de provincie Utrecht 12 contracten natuurbeheer (ruim 20.000 ha exclusief Vijfheerenlanden). In 2019 lopen bij de RVO contracten voor 2.770 ha natuurbeheer in Utrecht af. We verwachten dat voor deze hectares nieuwe subsidieaanvragen bij de provincie worden ingediend. De aflopende contracten voor beheer van landschapselementen worden door de agrarische collectieven meegenomen bij de subsidiëring van het agrarisch natuurbeheer. Beheerders bij wie het contract afloopt worden tijdig geïnformeerd over de mogelijkheden van (voortzetting van) subsidiëring van het beheer.

Subsidie voor agrarisch natuurbeheer verstrekken we sinds 2016 aan 7 agrarische collectieven volgens het nieuwe subsidiestelsel en de Subsidieverordening Natuur en Landschap (SNL). De contracten agrarisch natuurbeheer beslaan 6 jaar. Met de subsidiebeschikkingen voor 2020 zal het areaal van 6.284 ha (2017) groeien. Voor de resterende periode 2019-2021 (update 2020-2021) heeft de provincie Utrecht opnieuw €1 miljoen per jaar extra opengesteld voor agrarisch natuurbeheer en de waterschappen €0,17 mln. per jaar voor agrarisch waterbeheer. Voor het gebied de Vijfheerenlanden continueren we het voorheen door Zuid-Holland gesubsidieerde (agrarisch) natuurbeheer.

Beoogd resultaat 2020

  • Er is 500 ha groei in subsidiëring van natuurbeheer via de SNL gerealiseerd.
  • Voor 2.770 ha natuurbeheer zijn de aflopende contracten vernieuwd.
  • Op basis van het Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht’ is er een toezichtkalender 2020 vastgesteld.
ga terug