Programma 2. Landelijk gebied

2.3 Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie

Natuur heeft een intrinsieke waarde en het is daarom onze plicht om er goed voor te zorgen. Tegelijkertijd vinden we dat mensen van de natuur – en het omringende landschap – moeten kunnen genieten, daarmee raken ze ook betrokken bij natuur. Verder vinden we het belangrijk dat mensen ook zelf actief worden in natuur- en landschapsbeheer en bij groene bewonersparticipatie. Dit is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook vanwege tal van positieve neveneffecten, bijvoorbeeld op de gezondheid en sociale samenhang. Een robuust netwerk van natuur moet in staat zijn het recreatieve gebruik aan te kunnen. Ook vinden we het belangrijk dat recreanten zich medeverantwoordelijk voelen voor natuur.

Nieuw beleid
In de loop van 2020 nemen de betrokken overheden en gebiedspartijen, waaronder de provincie, een besluit over de toekomst van het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug. Op basis van dit besluit zullen we nadere voorstellen uitwerken voor de periode 2021 t/m 2023 inclusief een kostenraming. Om deze reden is dit onderwerp opgenomen in de lijst met nader uit te werken voorstellen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 2.619
Baten € 0
Saldo € 2.619
ga terug