Programma 2. Landelijk gebied

2.1.2 Ontwikkelen Groene Contour

Vanuit het actieplan Duurzame Landbouw met Natuur onderzoeken de partners of de Groene Contour in het agrarisch gebied op alternatieve manieren gerealiseerd kan worden met behoud van beoogde natuurdoelen. Duurzame borging, ecologisch draagvlak en een haalbare financiële constructie zijn de belangrijkste onderzoeksvragen.

Het is aannemelijk dat in de periode 2020-2023 ca. €10 mln. kan worden geïnvesteerd in de realisatie van de groene contour. De overige 2 miljoen zal uiterlijk in 2024  worden besteed. Overigens is het budget van 12 miljoen euro ontoereikend om op de huidige wijze van inrichten 400 hectare Groene Contour te realiseren. Daar is naar de huidige inschatting 32 miljoen euro voor nodig.

Beoogd resultaat 2020

  • Resultaten pilots groene contour afgerond.
  • Concreet, met de gebiedspartijen afgestemd voorstel voor nadere invulling van de groene contour.   
ga terug