Programma 2. Landelijk gebied

2.2.3 Vergunningverlening en populatiebeheer

Faunabeheer
Faunabeheer is het planmatig en gecoördineerd beheer van diersoorten. De Faunabeheereenheid Utrecht (FBE) is opgericht om de belangen van de grondgebruikers te organiseren en gezamenlijk het faunabeheer te coördineren en planmatig uit te voeren. Op basis van het Faunabeheerplan verlenen wij na onze goedkeuring van het plan aan de FBE nieuwe ontheffingen om beschermde diersoorten te mogen beheren ter voorkoming van schade. De exploitatiesubsidie zal vanaf 2020 met € 35.000 worden verhoogd vanwege een uitbreiding van het werkgebied in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

De evaluatie ganzenbeleid is in 2020 is afgerond en nieuw beleid is vastgesteld. Binnen het ganzenbeleid wordt met de FBE samengewerkt aan duurzaam faunabeheer dat past binnen de provinciale beleidsdoelstellingen. Het komende jaar zal verder worden geëxperimenteerd met preventieve en alternatieve diervriendelijke beheermethoden, en bij geschiktheid zo mogelijk geïmplementeerd in het nieuwe ganzenbeleid (uitvoering motie M5 d.d. 27-6-2011). Vanwege de oplopende kosten van de tegemoetkoming faunaschade hogen wij de begroting vanaf 2020 op met € 500.000 per jaar. Omdat de tegemoetkomingen in de faunaschade alsmaar stijgen wordt in IPO-verband samengewerkt aan een aangepast systeem, waarbij de nadruk mogelijk meer op preventie komt te liggen.
Wij willen aanrijdingen met wilde hoefdieren en andere wilde diersoorten zoveel mogelijk voorkomen. Daartoe zijn tot en met 2020 in het programma oversteekbaarheid middelen beschikbaar. In 2020 zijn provinciale wegen, waar nodig voorzien van nieuwe blauwe wildspiegels. Afhankelijk van de uitkomsten in 2020 van lopend onderzoek starten we vanaf 2021 met het realiseren van wilddetectiesystemen waarvoor we geld vrijmaken in het genoemde programma oversteekbaarheid.

Opvang en vervoer van wilde dieren
Met behulp van de adviezen uit het rapport ‘Transport en opvang van natuurdieren in Utrecht’ gaan we aan de slag met voorstellen die passen binnen onze ambitie, beschikbaar gestelde middelen en de beperkte rol die wij hier hebben.

Invasieve exoten uitroeien en beheren
Vanuit onze nieuwe rol uit de Wnb coördineren wij sinds 2018 de aanpak van invasieve exotische dier- en plantsoorten. In 2019 hebben wij het Programma invasieve exoten 2020-2021 vastgesteld. Binnen dit programma werken we samen met onze stakeholders in het nieuwe opgerichte Platform invasieve exoten Utrecht. Op basis van de opgedane ervaringen zal dat uiteindelijk leiden tot een definitief Programma invasieve exoten 2022 en verder op basis van een nieuwe begroting. Om die reden is dit opgenomen in de lijst met nader uit te werken onderwerpen. Het programma is nu begroot op € 1,26 mln. per jaar, bedoeld voor de uitroeiing invasieve exoten, het uitvoeren van beheersmaatregelen gericht op Europese invasieve soorten en soorten op de Utrechtse lijst en vaste programmakosten. In 2020 verwachten wij een beslissing op de Life+ subsidieaanvraag voor de bestrijding van Aziatische duizendknoop. De Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit is opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen ter bestrijding van invasieve exoten ter uitvoering van de motie 124 d.d. 12-12-2016, motie 52 d.d. 9-7-2018 en Amendement 09a d.d. 10 juli 2019.

Naar een slagvaardig compensatiebeleid
In 2020 werken we verder aan de verbetering van de uitvoering van natuur- en boscompensatie. We volgen de aanbevelingen in het eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de uitvoering van natuurcompensatie en hetgeen daarover in de Natuurvisie is opgenomen. We verankeren deze regels voor compensatieverplichtingen binnen het NNN en de groene contour in de ontwerp-omgevingsverordening.  

Voortzetten Utrechtse Aanpak (samen voor natuur)
Met de komst van de Wnb is de provincie samen met de gemeenten verantwoordelijk voor het verlenen van Wnb-ontheffingen voor ruimtelijke ontwikkelingen (het passieve soortenbeleid door vergunningverlening en handhaving). Wij gaan door met ons beleid van slim combineren van natuurbescherming en het toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen. We blijven initiatiefnemers stimuleren om natuurbelangen zo vroeg mogelijk mee te nemen en natuurinclusief te werken. We blijven gemeenten stimuleren om soortenmanagementplannen op te stellen in combinatie met een gebiedsgerichte ontheffing. We hebben de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit opengesteld voor een subsidiebijdrage daarvoor. Wij spelen in op nieuwe ontwikkelingen die ons doel het behoud en verbetering van de biodiversiteit en onze aandachtsoorten in de gebouwde omgeving dichterbij kunnen brengen.

Beoogd resultaat 2020

  • De adviezen van de Randstedelijke Rekenkamer zijn uitgewerkt.
  • Voorstellen voor de opvang en vervoer van wilde dieren zijn opgepakt.
  • Het Exotenprogramma 2020- 2021 is in uitvoering.  
  • De evaluatie van het ganzenbeleid is opgeleverd en een nieuw ganzenbeleid is vastgesteld.
  • 90% van de ontheffingen en vergunningen zijn binnen de tijd afgegeven.
  • Er zijn 2 aanvragen voor gebiedsgerichte ontheffingen op basis van een Soort(en) Managementplan (SMP) afgehandeld.
ga terug