Programma 2. Landelijk gebied

2.2.4 Monitoren

Om de monitoring goed af te stemmen op de wettelijke verplichtingen en de doelen van de Natuurvisie in samenhang te kunnen evalueren en bijsturen werken we in 2020 op basis van het in 2018 vastgestelde supplement Monitoring en bijsturing Natuurvisie. Tot nu toe rapporteren we de voortgang van het natuurbeleid jaarlijks met de Voortgangsrapportage Natuur. Daarnaast verschijnt driejaarlijks de Rapportage Natuur waarin we vooral over de stand van zaken van de biodiversiteit rapporteren. De eerstvolgende Rapportage Natuur is voorzien in 2020.  
In 2020 wordt in 10% van het landelijk gebied de natuur geïnventariseerd. In 2020 gaat het om het gebied de Vijfheerenlanden. We leveren onze bijdrage aan het Landelijk Meetnet Flora en het Netwerk Ecologische Monitoring en voeren de PAS-monitoring uit conform de afspraken.

Het ecologisch functioneren van de ecoducten en faunapassages wordt periodiek gemonitord. De resultaten worden verwerkt in de driejaarlijkse Rapportage Natuur. Bij het provinciale wegenbeheer worden periodieke technische inspecties uitgevoerd over de fysieke onderhoudstoestand van de ecoducten, faunapassages en de bijbehorende rasters.

Beoogd resultaat 2020

  • De driejaarlijkse Rapportage Natuur is vastgesteld.
  • Voor 10% van de provincie Utrecht is de natuur geïnventariseerd.
ga terug