Programma 2. Landelijk gebied

2.3.1 Vergroten belevingswaarde en nieuwe financieringsbronnen voor natuur

Vermaatschappelijking van het natuurbeleid
We continueren de vermaatschappelijking van natuur door bij te dragen aan de projecten Groen doet Goed en Groen aan de buurt. De voucherregeling ’Beleef en bewonder’ heeft veel goede groene initiatieven opgeleverd en is geëvalueerd. We voeren een tweede voucherregeling uit in 2020. Wij leveren een financiële bijdrage aan Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) ten behoeve van de organisatie van trainingen voor vrijwilligers. Voor Mijn Mooiste Plek van RTV Utrecht is een vijfde seizoen is in voorbereiding met steun van de provincie.

Samenwerkingsverbanden verbeteren
Het is ons doel de samenwerking met en tussen onze partnerinstellingen effectief en efficiënt te laten verlopen. Met name de gezamenlijke ondersteuning van vrijwilligers zal aandacht krijgen. Op basis van de in 2019 uitgevoerde evaluatie van de samenwerking met de partnerorganisaties gaan we in 2020 in overleg met hen de nieuwe doelen voor de periode 2021 – 2024 opstellen. Hierbij betrekken wij de uitbreiding van het werkgebied en de daarmee samenhangende taken als gevolg van de gebiedsuitbreiding met een deel van Vijfheerenlanden.

Optimaliseren van bestaande en nieuwe financieringsbronnen
De provincie wil dat andere partijen meefinancieren in het beheer en de ontwikkeling van nieuwe natuur voor niet door de overheid gedekte kosten – bijvoorbeeld de realisatie van de groene contour - of voor extra impulsen om de biodiversiteit te behouden of te versterken. Vanuit het actieplan Duurzame Landbouw met Natuur onderzoeken de partners of de Groene Contour in het agrarisch gebied op alternatieve manieren gerealiseerd kan worden met behoud van beoogde natuurdoelen. Duurzame borging, ecologisch draagvlak en een haalbare financiële constructie zijn de belangrijkste onderzoeksvragen (zie ook 2.4 over verduurzaming van de landbouw).

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Samen met onze partners willen we het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug beschermen, versterken en beleefbaar maken. Om deze reden verstrekken we aan de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een exploitatiesubsidie voor de jaren 2019 t/m 2021 voor uitvoering van de Samenwerkingsagenda Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Beoogd resultaat 2020

  • De projecten Groen doet Goed en Groen aan de Buurt worden gecontinueerd voor de vermaatschappelijking van natuur.
  • De partnerinstellingen IVN, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Utrechts Landschap werken in 2020 aan de ondersteuning van vrijwilligers.  
  • Met de partnerinstellingen wordt een uitvoeringsplan voor de periode 2021-2024 opgesteld.
ga terug