Programma 2. Landelijk gebied

2.1 Ontwikkelen robuust natuurnetwerk

In Utrecht komen natuurwaarden voor die nationaal en internationaal van groot belang zijn. Het is onze ambitie en verantwoordelijkheid deze natuurwaarden te beschermen en te versterken. Hiermee dragen we tevens zorg voor de Utrechtse biodiversiteit, waaronder onze aandachtsoorten. Om deze ambitie te realiseren is ruimte nodig, in de vorm van een robuust netwerk van aaneengeschakelde natuurgebieden. Voor dit robuuste netwerk zorgen wij door het realiseren, het inrichten en het afronden van ons aandeel in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de inzet op de doorontwikkeling van de groene contour en het realiseren van verbindingen tussen gebieden met natuurwaarden.

Nieuw beleid
Vanuit het coalitieakkoord zetten wij extra in op realisatie van de groene contour. In de periode 2020-2023 zal er €10 miljoen geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van natuur buiten het huidige NNN.

Tevens verlengen we het huidige programma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 in 2020, zodat er voldoende tijd is om de huidige aanpak te evalueren en om de opgaven uit het coalitieakkoord mee te nemen in een nieuw op te stellen programma. Voor deze verlenging is €2,7 mln. opgenomen in de begroting 2020. Het nieuw op te stellen programma 2021 t/m 2023 is als nader uit te werken voorstel opgenomen.
Met onze partners in het Platform kleine landschapselementen zetten we in op biodiversiteits- en belevingsdoelen door het aanleggen en beheren van kleine landschapselementen. Onze ambities zijn vanaf 2021 geconcretiseerd in het dan vastgestelde landschapsuitvoeringsplan.  
Vanuit het coalitieakkoord zetten wij extra in op ecologische verbindingen en deze waar nodig beter toegankelijk te maken. De noodzakelijke investeringen nemen we op in ons ontsnipperingsprogramma 2.0.  

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 24.122
Baten € -3.724
Saldo € 20.398
ga terug