Programma 2. Landelijk gebied

2.2.2 Behouden en versterken biodiversiteit

Natura2000 gebieden
Het Programma aanpak stikstof (PAS) mag niet meer worden ingezet als passende beoordeling voor stikstofvergunningsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb). Wij werken samen met Rijk en provincies aan korte en middellange termijnoplossingen gericht op een nieuw afwegingskader voor toestemmingsverlening, legalisering, en prioritering daarin. Vanwege de overbelasting met stikstof in onze Natura 2000 gebieden en om verdere verslechtering zoveel mogelijk te voorkomen gaan we door met de uitvoering van de herstel- en instandhoudingsmaatregelen uit de PAS-gebiedsanalyses om hiermee de biodiversiteit in deze waardevolle gebieden te versterken.  Dit geldt ook voor de nieuwe Natura 2000 gebieden Zouweboezem, Uiterwaarden Lek en Lingegebied/Diefdijk-Zuid in de Vijfheerenlanden.

Actieve bescherming leefgebieden van de aandachtsoorten
Met de 10 in de Natuurvisie benoemde natuurparels en weidevogelgebieden binnen en buiten het natuurnetwerk geven we invulling aan het centrale doel van de Wnb, namelijk het benoemen van de Utrechtse aandachtsoorten en hun leefgebieden. We stimuleren maatregelen die leiden tot bescherming, de instandhouding of het herstel van biotopen (leefgebieden) en habitats van de benoemde aandachtsoorten. We beogen daarmee behoud en versterking van de biodiversiteit conform de Wnb. Wij starten in 2020 om per leefgebied nog een verdiepende analyse te maken om gestructureerd en meer in samenhang met andere opgaven, te kunnen sturen op de realisatie van noodzakelijke herstel- en systeemmaatregelen om de leefgebieden te optimaliseren.
Naast onze aandachtsoorten steunen wij initiatieven die zorgen voor een klimaatbestendige- en gezonde leefomgeving voor mens en dier, zoals de Stichting Steenbreek. Voorjaar 2020 presenteren wij de resultaten van het provinciaal bijenonderzoek. Dit willen wij laten samenvallen met de uitvoering van Motie 59 ‘Blij met de Bij’ waarin om de organisatie van een ‘Utrechtse Bijendag’ wordt gevraagd met als doel het keren van de achteruitgang.

Intensiveren bescherming van de leefgebieden van de weide- en akkervogels
We zetten extra in op het uitvoeren van de maatregelen uit ons Actieplan weidevogels. We richten ons zowel op de weidevogelreservaten (het deel dat binnen het NNN ligt) als op het deel van het weidevogelgebied buiten het NNN in samenwerking met de betrokken partijen.

Verdiepingsslagen bestaande natuur
Bestaande natuurgebieden zijn door het treffen van gerichte maatregelen kansrijk om de biodiversiteit te versterken. Een eerst kwaliteitsslag is dat we delen van natuurgebieden die vanuit biodiversiteitsoogpunt nu minder goed functioneren een nieuwe impuls te geven. In samenwerking met de eigenaren van gronden in de uiterwaarden zijn de mogelijkheden verkend voor een grote kwaliteitsslag tussen Rhenen en Lopik. Hier liggen grote kansen op verhoging van de biodiversiteit door herinrichting en andersoortig beheer van deze percelen.

Wegen en vaarwegen ecologisch beheren
De provincie Utrecht voert sinds 1974 ecologisch bermbeheer uit op een groot deel van het areaal wegbermen. Het streven is om het ecologisch berm- en oeverbeheer verder te optimaliseren; dit omdat de bermen als leefgebied voor planten- en diersoorten soorten een sleutelrol hebben voor behoud en herstel van de biodiversiteit. Voor de komende jaren worden er nieuwe bermcontracten afgesloten. Hierbij willen we onderzoeken of de huidige beheermethoden waarbij het gewas geklepeld en opgezogen wordt, vervangen kunnen worden door een insectenvriendelijke vorm.

Om de biodiversiteitsopgaven mogelijk te maken zijn inmiddels 2 op elkaar afgestemde subsidieregelingen opengesteld: de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en de nieuwe Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit (USB). Vanaf halverwege 2019 zijn de eerste subsidieaanvragen ter verhoging van de biodiversiteit binnengekomen.

Beoogd resultaat 2020

  • Uitvoering maatregelen Beheerplannen Natura 2000 en/of gebiedsanalyses PAS liggen op schema.   
  • De opgave voor versterking van de biodiversiteit is in gang gezet door het subsidiëren van projecten gericht op biodiversiteitsdoelen.   
  • Verder optimaliseren van het ecologisch berm- en oeverbeheer.
ga terug