Programma 2. Landelijk gebied

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Beheerde natuur

Nr.5 Basisset BBV

Het beheer van natuurwaarden (uitgedrukt in hectares) als percentage van de beoogde oppervlakten (streefdoelen), binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).*
[realisatie 2028]

100%
(31.500 ha)

72%

73%

75%

76%

78%

80%

Jaarplan vergunningverlening Natuur en landschap

Percentage binnen de termijn afgegeven ontheffings-/vergunningsaanvragen.
[jaarlijkse streefwaarde]

91%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

*Het hier genoemde percentage is het percentage waarvoor we beheersubsidie verstrekken. Daarnaast zijn er ook terreinen in beheer waarvoor we geen beheersubsidie verstrekken.

ga terug