Programma 2. Landelijk gebied

2.4 Bevorderen duurzame landbouw

De landbouwsector is van belang voor de provincie Utrecht. Maar liefst 50% van het grondgebied van de provincie Utrecht is landbouwgrond. De landbouw zorgt niet alleen voor de voedselvoorziening, maar speelt ook een grote rol in de kwaliteit van het landelijk gebied. Duurzame landbouw is landbouw die zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht toekomstbestendig is. We zetten in op een duurzaam voortbestaan van de landbouwsector in de provincie Utrecht. De agrarische bedrijven produceren gezond, veilig en kwalitatief hoogwaardig voedsel, waarbij dit ook gezond en veilig voor de omgeving is. De directe nabijheid van (inter)nationaal toonaangevende kennisinstellingen op het gebied van gezondheid en voedsel versnellen innovaties in de provincie Utrecht en daarbuiten en dragen bij aan een gezonde landbouw en gezond en duurzaam voedsel.

Met de Samenwerkingsagenda Landbouw geven we uitvoering aan de Landbouwvisie. Onderdelen van deze agenda zijn versterken van de verbinding stad-land, natuurinclusieve landbouw, stimuleren van circulaire en klimaatneutrale landbouw en het terugdringen van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Als deelnemende partij van de Regiodeal FoodValley werken we aan een versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem en de transitie naar een toekomstbestendige duurzame en circulaire landbouw.
De Provincie Utrecht is ook deelnemer in de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart die zich o.a. richt op de ontwikkeling van nieuwe en duurzame ‘bodemdalingsbestendige’ verdienmodellen voor agrariërs in veengebieden.  

Nieuw beleid
Vanuit het coalitieakkoord zetten we extra in op uitvoering van de Samenwerkingsagenda Landbouw door inzet van extra personele capaciteit. Tevens worden vanuit het coalitieakkoord extra middelen ingezet voor landbouwcoaches, zodat de individuele boer zo veel mogelijk één begeleider heeft die meedenkt over de toekomst van het bedrijf, kennis heeft van regels en subsidies, gericht op de transitie van de landbouw. Ook is vanuit het coalitieakkoord €50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een provinciale voedselagenda, een stimuleringsagenda waarin kennisinstellingen, horeca, retail, agrariërs en burgers samenwerken voor kortere ketens en lokale afzet van voedsel.

Wij participeren in de regiodeal Foodvalley. Vanuit het nieuwe coalitieakkoord is €10 mln. beschikbaar gesteld voor financiering van het aandeel van de provincie Utrecht in deze regiodeal.

Als nader uit te werken voorstel  voor de jaren 2021 t/m 2023 zijn middelen gereserveerd voor cofinanciering van gelden die vanuit Europa beschikbaar gesteld  worden in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 4.526
Baten € 0
Saldo € 4.526
ga terug