Programma 4b. Energietransitie

4b.2.2 Ruimte, Regels en Participatie

Duurzame energie vereist ruimte in het Utrechtse landschap en de regels hoe we hierin met elkaar omgaan. Een randvoorwaarde is betrokkenheid en participatie van de omgeving. Daarnaast is de beschikbaarheid van energie-infrastructuur noodzakelijk. We richten ons op het creëren van ruimte voor duurzame opwek. Daarnaast worden alle aspecten van omgevingsmanagement, co-creatie en cofinanciering ontwikkeld en uitgevoerd. Het doel is om voldoende ruimte, draagvlak, financiële middelen en infrastructuur te realiseren om 16% duurzame energie opwekking in 2023 te realiseren. In deze programmalijn is ook het programmamanagement en de programmaondersteuning ondergebracht.

Beoogd resultaat 2020

  • De drie Utrechtse regio’s hebben een concept Regionale Energie Strategie (RES) ingeleverd bij het Rijk, met een bod dat recht doet aan de opgave die ze hebben meegekregen van het Rijk en de ambities uit het coalitieakkoord.
  • Er is een expert- en projectleiders-pool en voldoende financiele ondersteuning voor energiecollectieven beschikbaar, bijv. via een revolverend fonds samen met het Rijk en andere provincies;
  • Er is een adviesteam gestart voor participatietrajecten bij uitvoeringsprojecten van windmolens of zonnevelden;
  • Het informatie- en consultatieplatform aardwarmte is gestart en adviseert bij alle nieuwe geothermie-projecten in de provincie.
ga terug