Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.4.1 Opstellen omgevingsvisie en -verordening

In 2020 worden de ontwerp Omgevingsvisie en –verordening voor de hele fysieke leefomgeving ter inzage gelegd en daarna ter besluitvorming voorgelegd. Uitgangspunt is het Koersdocument dat eind 2018 is vastgesteld. . Eind 2020 moeten visie en verordening zijn vastgesteld, zodat de provincie bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 een werkende visie en verordening heeft. Bij het opstellen van de visie zijn de medeoverheden, uitvoeringspartners, kennisinstellingen en inwoners intensief betrokken. De verordening is goed afgestemd met medeoverheden en uitvoeringspartners. PlanMER heeft gedurende het proces een interactieve rol gehad om de effecten van het toekomstige beleid in beeld te brengen.

Beoogd resultaat 2020

  • Het vaststellen van een Omgevingsvisie en –verordening, waarin onder andere meer flexibiliteit voor uitbreiding van de kleine kernen wordt gegeven en duidelijkheid geboden over de aanpak en de randvoorwaarden voor verdere verstedelijking.
  • Het vaststellen van een interactief digitaal milieueffectrapport (planMER) dat bijdraagt aan de besluitvorming over de Omgevingsvisie en –verordening.
ga terug