Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.4 Provincie is omgevingswet-proof

Om de provincie Omgevingswetproof te krijgen, introduceren we nieuwe instrumenten, leren we organisatie en bestuur daarmee te werken, en werken we intensief samen met partners in het fysieke domein. Het Coalitieakkoord geeft aan dat de beoogde sturingsfilosofie en de inhoudelijke ambities hun vertaling krijgen in de Provinciale Omgevingsvisie en - verordening die eind 2020 ter vaststelling zullen worden aangeboden. Onder 'Levendige Steden en Dorpen' is als voorbeeld genoemd de sturingssystematiek rond nieuwe verstedelijking en het belang van flexibiliteit, bijvoorbeeld bij uitbreiding van kleine kernen. De meerjarendoelen van het Omgevingswet-proof maken van onze provincie zijn op zich niet gewijzigd.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 1.475
Baten € 0
Saldo € 1.475
ga terug