Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.4.5 Verbeteren samenwerking met Rijk

Over 1 jaar zal de Omgevingswet waarschijnlijk in werking treden. Daarom is de tijd rijp om met samenwerkingspartners concrete afspraken te maken waar dat mogelijk en nodig is.

Beoogd resultaat 2020

  • In de Utrechtse regio zijn minimaal 3 bijeenkomsten gehouden over de Omgevingswet voor ambtenaren, bestuurders en/of volksvertegenwoordigers van Utrechtse ketenpartners en samenwerkingsafspraken maken ten behoeve van de invoering van de wet.
  • In samenwerking met haar regionale partners levert de provincie Utrecht proactief input voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het resultaat is dat het Groene Hart en de stadszone Utrecht zuidoost en de definitieve NOVI de status van NOVI-gebied heeft gekregen en dat de belangen vanuit Utrecht duidelijk doorklinken in de Omgevingsagenda landsdeel Noordwest. Daarnaast wordt tussen Rijk en de koepels een bestuursakkoord NOVI opgesteld, waaraan de provincie Utrecht via het IPO inbreng levert. Zie ook paragraaf 1.1.3.
  • Er zijn alerte reacties (samen met de IPO-partners) op de laatste voorstellen voor (aanpassing van) wetgeving, zoals de Omgevingsregeling en de aanvullingsregelingen geluid, bodem en natuur waarvoor de consultatie nog loopt tot in 2020.
  • Er is deelgenomen aan 2 à 3 experimenten voor het testen van de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving.
ga terug