Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.3.4 Uitvoeren programma Hart van Heuvelrug

Programma Hart van de Heuvelrug
Het programma Hart van de Heuvelrug (HvdH) is een grootschalig gebiedsontwikkelingsprogramma voor het gebied in de driehoek Soest-Zeist-Amersfoort. Op 5 juni 2015 hebben de gemeenten Soest en Zeist en de provincie ingestemd met de samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. Deze overeenkomsten bevatten eenduidige afspraken over de wijze van samenwerking, gericht op succesvolle uitvoering van de resterende projecten in de komende jaren. Het programma loopt tot en met 2025.
Doel van het programma is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, waarbij het realiseren van twee ecologische corridors voorop staat. Daarnaast richt het programma zich op ruimtelijke kwaliteitswinst voor wonen, werken, zorg en recreatie. Een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering van het programma is de financiële en ruimtelijke verevening tussen de rode projecten (ontwikkelen woon- en werklocaties) en groene projecten (ontwikkeling natuur en recreatie).  
Onder regie van de Provincie Utrecht worden volgende projecten binnen het programma uitgevoerd: afronden bedrijventerrein Richelleweg, realiseren woonwijk Sortie 16 en het vergroenen van het terrein Kamp van Zeist.

Project Vliegbasis Soesterberg (VBS)
De uitgangspunten voor herinrichting van de voormalige Vliegbasis Soesterberg (VBS) zijn vastgelegd in het  Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg, dat de gemeenteraden van Soest en Zeist en Provinciale Staten in 2009 hebben vastgesteld. De uitgangspunten van dit plan zijn geregeld in twee bestemmingsplannen: Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg gemeente Soest (2012, onherroepelijk in 2013) en idem gemeente Zeist. Het 'rode' gedeelte van het plan bestaat uit drie woningbouwlocaties: Een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van de vliegbasis, enkele bouwkavels aan de Dolderseweg en enkele bouwkavels aan de Amersfoortsestraat.
De ambitie is een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk (225-250 woningen) te realiseren, die zich voegt in de omgeving met hoge natuur en landschappelijke waarde. In juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten het stedenbouwkundig plan voor de woonwijk vastgesteld. De voorbereidingen voor de ontwikkeling lopen. In 2020 wordt besloten over de verkoopstrategie, start de provincie met het vergunningentraject en daarna de aanbesteding aan marktpartijen.

In een deel van het gebied is bodemverontreiniging PFOS (Perfluoroctaanzuur) gevonden. PFOS is lange tijd (tot 2006) een bestanddeel van blusschuim geweest en is met name rond de voormalige Brandweerkazerne e.o. in de bodem terechtgekomen. De PFOS-problematiek is relatief nieuw in Nederland. Er is nog geen landelijke of provinciaal saneringsbeleid hoe om te gaan met PFOS-verontreiniging, er is wel een wettelijke saneringsplicht. Onderzocht wordt op welke manier PFOS in het gebied gesaneerd kan worden en welke invloed dit heeft op de ontwikkeling van de woonwijk.

Naast de ontwikkeling van de woonwijk VBS maken ook de ontwikkeling en verkoop van de kavels Westflank VBS (voormalige Dolderseweg) onderdeel van de exploitatie VBS. Deze zullen in 2019 hernieuwd in ontwikkeling worden genomen en in 2020 worden verkocht, met inachtname van de aanbevelingen uit het RRK onderzoek uit 2018.
Het groene deel (het park) van de vliegbasis is 15 december 2017 marktconform verkocht aan het Utrechts Landschap. In samenwerking met een landschapsarchitect en met de gemeenten Soest en Zeist is een plan uitgewerkt voor verbetering van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het park, o.a. door uitbreiding van de padenstructuur en betere bebording. In het park vinden in opdracht van de provincie nog de laatste inrichtingswerkzaamheden plaats (o.a. het afronden recreatieve voorzieningen en het padenplan).

De provincie voert binnen het project VBS diverse deelprojecten uit: afronden herinrichting Park VBS, realiseren van de ecologische corridor Camp New Amsterdam, realisatie van de woonwijk VBS en de kavels Westflank (vml. Dolderseweg). Zie voor meer informatie over de afzonderlijke projecten het projectenblad Hart van de Heuvelrug en woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

Beoogd resultaat 2020
Programma Hart van de Heuvelrug

 • Overeenstemming met Defensie en het Utrechts Landschap over aankoop en doorlevering Kamp van Zeist.
 • Gebiedsvisie woonwijk Sortie 16 is gereed en start met het opstellen van het bestemmingsplan.
 • Afronden kaveluitgifte bedrijventerrein Richelleweg.

Woonwijk Vliegbasis

 • Bevoegd gezag heeft een besluit genomen over de aanvraag ontheffing Wet Natuurbescherming.
 • Wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan is ingezet.
 • De niet gesprongen explosieven zijn in het bos geruimd.
 • (Afhankelijk van de verkoopstrategie) is de aanbesteding van marktpartijen gestart.
 • Een eerste visie voor de aanpak van de PFOS-verontreiniging is opgesteld en de gesprekken met Defensie over de sanering zijn gestart.

Kavels Westflank:

 • Verkoop van de kavels westflank Vliegbasis (behoudens als het bestemmingsplan nog gewijzigd moet worden).

Park Vliegbasis:

 • Bevoegd gezag heeft een besluit genomen over de aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming padenplan fase 2.
 • Er zijn met Defensie goede afspraken gemaakt over het uitvoeringsproces van de ecologische corridor Camp New Amsterdam.
ga terug