Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1.3 Gezamenlijk agenderen en programmeren

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving in Nederland. Naar verwachting verschijnt de definitieve NOVI begin 2020. In de op te stellen Omgevingsagenda landsdeel Noordwest (als vervolg op de Gebiedsagenda Noord-Holland/Utrecht/Flevoland) en in de aan te wijzen NOVI-gebieden (inzet provincie Utrecht: Groene Hart en stadszone Utrecht-zuidoost), worden de nationale doelen uit de NOVI en de provinciale doelen uit onze Omgevingsvisie op elkaar aangesloten. Daarnaast werken Rijk en koepels van mede-overheden aan een te sluiten Bestuursakkoord NOVI.

Groene Hart
Het Groene Hart staat voor grote opgaven en transities: bodemdaling, energietransitie, druk op de open ruimte. De samenwerking in dit gebied richt zich op meer gelijkluidend beleid van de betrokken provincies en op afstemming van de ambities van alle actoren in dit gebied. Hier liggen kansen voor waterberging, energie-opwek, natuurontwikkeling, recreatievoorzieningen en nieuwe vormen van landbouw, in nieuwe combinaties met meervoudig ruimtegebruik.

Utrecht Science Park (USP)
Overheden en partijen op het USP werken samen aan de ambitie om een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu te bieden voor het cluster life-sciences, duurzaamheid en gezondheid. Wij continueren de inzet op de netwerkfunctie van deze alliantie, gericht op verbetering van de bereikbaarheid en aanbod van ruimte voor verdere ontwikkeling. Door de Universiteit, het UMCU en het gebied Rijnsweerd zijn toekomstvisies gemaakt, welke input vormen voor de provinciale en gemeentelijke Omgevingsvisies.

U Ned en MIRT
In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Transport en Ruimte (MIRT) werken Rijk en regio (provincie en U16-gemeenten) samen in het programma U Ned. In een duurzame samenwerking tussen Rijk en regio pakken we de verstedelijkingsopgave op in samenhang met mobiliteitsinvesteringen, want verdere verstedelijking is alleen mogelijk bij een schaalsprong van het openbaar vervoer. Een belangrijke programmalijn is het MIRT Onderzoek ‘Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de Metropoolregio Utrecht (2040)’.  Hierbij vindt nauwe afstemming plaats met ons traject om te komen tot de Omgevingsvisie (POVI). Zie ook Programma 5a.

A12-zone
De A12-zone (Oudenrijn-Lunetten) is al geruime tijd in beeld als potentiële verstedelijkingslocatie. Het is één van de laatste gebieden in de regio waar met transformatie en verdichting op grote schaal woon- en werklocaties kunnen worden gerealiseerd, binnenstedelijk nabij knooppunten. 

Marinierskazerne Doorn
Het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie werken samen aan de herbestemming van het kazerneterrein na het aangekondigde vertrek van de mariniers, wat heeft geresulteerd in een concept-Ontwikkelkader. In de loop van 2018 is de onzekerheid omtrent de voorgenomen verhuizing van de mariniers echter toegenomen, de staatssecretaris van Defensie heeft de aanbesteding voor de nieuw te bouwen kazerne te Vlissingen opgeschort. In afwachting van nadere besluitvorming hierover door het Rijk is de herbestemming van de marinierskazerne Doorn ook opgeschort.

Beoogd resultaat 2020

  • Er is een bestuursakkoord (via IPO) gesloten met het Rijk over NOVI.  
  • Samen met het Rijk wordt een Omgevingsagenda landsdeel Noordwest opgesteld.
  • De gemeentelijke omgevingsvisie voor het gebied USP/Rijnsweerd is nader uitgewerkt, afgestemd met de provinciale Omgevingsvisie.
  • De van het Rijk verlangde duidelijkheid omtrent de toekomst van de marinierskazerne te Doorn, leidt tot vervolgstappen gericht op herbestemming.
ga terug