Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.3.1 Innoveren ruimtelijke ontwikkelingen

Wij willen effectief zijn in de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken. Daarom moeten wij bij elk van die vraagstukken zoeken naar de manier van samenwerken die het best aansluit bij onze partners en de belanghebbenden. En als wij meer ruimte willen geven aan initiatieven van bewoners en bedrijven, moeten we tegelijkertijd ook helder zijn over onze eigen ambities en scherp zijn in onze rolkeuze.

Met het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2020-2023 (IFL) gaan wij actuele casussen oppakken die met de gebruikelijke manieren van werken onvoldoende voortgang boeken. We investeren bijvoorbeeld in kennisontwikkeling bij voorlopers, proberen met prijsvragen nieuwe ideeën voor het voetlicht te brengen, jongeren via nieuwe digitale technieken meer te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken, partijen met elkaar te verbinden die elkaar niet uit zichzelf zouden opzoeken. Dit kunnen we inzetten op thema's als bodemdaling, leefbaarheid in kleine kernen, natuurontwikkeling en biodiversiteitsverhoging, bouwinnovatie, of hittestress-wateroverlast. Actuele casussen geven wij een vindingrijke impuls, soms met een onorthodoxe aanpak, altijd op zoek naar nieuwe perspectieven. Dit doen wij altijd in samenwerking met onze partners en belanghebbenden, ook met de intentie hieruit lering te trekken: Research&Development.

Wij dagen onze partners uit te participeren in de vernieuwende aanpak. Daarbij zetten wij steeds vaker de inspirerende kracht van 'verbeelding' (ruimtelijk ontwerp) in. En mocht blijken dat de door ons netwerk voorgestelde richting niet past binnen het bestaande provinciale beleid, dan onderzoeken wij of we die aan kunnen passen. Met deze groeiende praktijk geven wij invulling aan het gedachtegoed van de Omgevingswet.  

Beoogd resultaat 2020

  • Het Programmaplan voor het nieuwe IFL 2020-2023 is vastgesteld.   
  • Er is een start gemaakt met de ondersteuning van minimaal 10 praktijkcasussen.
ga terug