Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.3.2 Stimuleren integrale gebiedsontwikkelingsprojecten

Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP)
Met het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma stimuleren en realiseren wij integrale gebiedsontwikkelingen waar meerdere belangrijke provinciale opgaven bij elkaar komen. Te denken valt aan opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, natuur, energie. In deze hotspot-gebieden is een samenhangende en doordachte aanpak / gebiedsontwikkeling nodig om de opgaven te realiseren, met speciale aandacht voor een goed georganiseerde samenwerking tussen overheden, belangenorganisaties en inwoners. Alleen op deze manier ontstaan uitvoerbare plannen die op draagvlak kunnen rekenen en kan de uitvoeringsfase worden bereikt.
Het IGP ondersteunt dit proces met procesgeld, bestuurskracht en kennis. Het procesbudget wordt gebruikt voor gebiedsverkenningen, ontwikkelen van businesscases, onderzoeken, werkconferenties, gebiedscommunicatie en inhuur specifieke expertise.

Beoogd resultaat 2020

  • Het programmaplan voor het nieuwe IGP 2020-2023 is vastgesteld.
  • Door inzet van procesbudget op bestaande gebiedsontwikkelingen (Utrecht-Oost/Science Park, A12 zone, Amelisweerd- Rhijnauwen- Vechten, Salmsteke, Lage Weide, Veenweiden in beweging/Kamerik) en mogelijk nieuwe, worden deze breder opgepakt, wat leidt tot meer integrale businesscases

Ringpark
Het Ringpark is een inspirerend ruimtelijk concept dat een nieuw perspectief biedt voor de relatie tussen stad en land en is te zien als een transitieopgave. Het Ringpark biedt een groen, gezond en slim antwoord in een periode van groei (verstedelijking, mobiliteit) en transities (energie, klimaat, landbouw, circulair). Voor het uit te werken programma is procesgeld beschikbaar, bedoeld voor het verbinden aan bestaande planprocessen en voor de uitwerking van drie deelprogramma’s, gebiedsgerichte uitwerkingen, het organiseren van ateliers en bijeenkomsten, het faciliteren van matchmaking en de deelname aan de vereniging Deltametropool. Daarnaast wordt het Ringpark verbonden aan plannen die gemaakt worden op nationaal, provinciaal en regionaal niveau, waaronder de Provinciale Omgevingsvisie. Hiermee krijgt het Ringpark betekenis voor lopende programma’s en projecten.

Beoogd resultaat 2020

  • Het Ringpark wordt concreet inzetbaar door dit concept uit te werken in beelden en inrichtingsprincipes op te stellen. Hiermee ontstaat verbinding met lopende programma’s. Het Ringparkprogramma kan daarnaast nieuwe thema’s aansnijden. Er wordt aan nieuwe innovatieve vormen van publiek-private samenwerking inhoud gegeven, waardoor een stevig netwerk van partners de principes van het Ringpark toepassen.
ga terug