Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.3.3 Zorgdragen voor ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit

Kwaliteit Leefomgeving
Het provinciaal ruimtelijk beleid faciliteert fysieke ontwikkelingen die nodig en gewenst zijn. Daarbij sturen wij nadrukkelijk op de kwaliteit van onze leefomgeving. Wij besteden aandacht aan de visuele kwaliteit in een gebied (belevingswaarde), aan de gebruikswaarde (wordt adequate ruimte geboden aan de maatschappelijke behoeften) en aan de toekomstwaarde (zijn ontwikkelingen duurzaam en gericht op noodzakelijke transities).

Ontwerpend onderzoek in netwerkverband
Wij werken aan het vergroten van het strategische maar vooral ook het integrerende vermogen van onze organisatie. Wij oriënteren ons via bestaande netwerken (zoals via ons lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool en via intervisie met andere provincies) op effectievere werkwijzen. In 2020 zetten we, in samenwerking met de ARK, het ontwerpend onderzoek in bij projecten die nog in hun oriëntatiefase verkeren. Hiermee ontwikkelen wij vooral in gebiedsprojecten met onze partners vindingrijke oplossingen, en maken wij al tijdens werkprocessen concreter zichtbaar wat de integrale effecten van beleid kunnen zijn.

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)
De onafhankelijk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit adviseert vanuit zijn programma ‘De provincie als innovator’ aan GS en PS, hij stimuleert het denken over ruimtelijke kwaliteit en verbindt daarbij partijen. Na zijn verlengde benoeming, zal hij zich ook in 2020 verder richten op thema’s als ‘mobiliteit met allure’ en zal hij gevraagde en ongevraagde  adviezen uitbrengen. Het budget waaruit de ARK wordt betaald, is licht opgehoogd zodat er werkbudget is om nog productiever en zichtbaarder te kunnen zijn.
Kwaliteitsteams worden steeds vaker ingesteld als middel om bij grote (infrastructurele) projecten de ruimtelijke kwaliteit te borgen en te versterken. In 2020 zullen wij (deels in de persoon van de ARK) participeren in kwaliteitsteams voor knooppunt Hoevelaken, Ring Utrecht, Maarsbergen, Verbreding Lekkanaal, Lekdijkversterking en Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)
De PCL adviseert GS en PS gevraagd en ongevraagd, is daarin onafhankelijk, en richt zich in een vroegtijdig stadium op de grotere maatschappelijke opgaven en de beoogde verbetering van de omgevingskwaliteit. In haar adviezen schenkt de PCL nadrukkelijk aandacht aan de rolinvulling door de provincie bij grote opgaven, en schetst de mogelijkheden om de kwalitatieve ambities samen met onze partners, experts en innovatoren daadwerkelijk invulling te geven.

Landschap
De provincie Utrecht kent zes verschillende landschapstypen, en elk landschap is beleefbaar door de eigen kernkwaliteiten. De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen vormt de basis om te werken aan het doorontwikkelen van de landschappen, en wordt gebruikt door gemeenten, adviseurs en initiatiefnemers bij het opstellen van hun bestemmingsplannen, beleids- en uitvoeringsplannen. De Kwaliteitsgids wordt geactualiseerd omdat in de Omgevingsvisie de Utrechtse kwaliteiten worden verbreed tot de kwaliteiten van de leefomgeving: naast landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit krijgt de gezonde leefomgeving hierin een plek.

Beoogd resultaat 2020

  • De provincie heeft het instrument 'ruimtelijk ontwerp' verder ontwikkeld en succesvol ingezet in 8 projecten.
  • De Kwaliteitsgids is herijkt, in elk geval voor het gebied van de gemeente Vijfheerenlanden.
ga terug