Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.3 Stimuleren integrale (gebieds)ontwikkeling

De complexiteit van maatschappelijke vragen neemt toe. Daarom willen wij onze werkprocessen opnieuw onder de loep nemen. De betrokkenheid van initiatiefnemers en inwoners gaan wij vergroten, daar durven wij in te experimenteren. Het Coalitieakkoord geeft aan het huidige Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving voort te zetten, Complexe vraagstukken omvatten veel aspecten van uiteenlopende aard. Om deze goed met elkaar in verband te brengen, zetten wij het instrument ‘ruimtelijk ontwerp’ in. Het werken met kaarten en beelden bevordert de integraliteit van denken en stimuleert de vindingrijkheid.
Door al bij de eerste processtappen van gebiedsontwikkeling onze provinciale doelen aan elkaar te koppelen kunnen wij ons inzicht in en sturing op de te behalen kwaliteit vergroten. Procesbudget is beschikbaar om langjarige processen van integrale gebiedsontwikkeling op meer locaties te ondersteunen. Wij zien af van het op voorhand beschikbaar hebben van investeringsbudget voor het geval integrale gebiedsontwikkeling niet financieel rond is te krijgen. Indien die noodzaak er is, dan zetten wij bestaande sectorale budgetten gebundeld in.
Het Coalitieakkoord geeft onder 'Levendige steden en dorpen' aan dat voor het Ringpark een programma wordt uitgewerkt. Het Ringpark maakt de noodzaak zichtbaar van een groen, gezond en slim antwoord op de complexe samenloop tussen groei (verstedelijking, mobiliteit) en transitie (energie, klimaat, landbouw, circulair). Het uit te werken programma zorgt voor verbinding tussen bestaande planprocessen en gebiedsgerichte uitwerkingen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 21.410
Baten € -18.926
Saldo € 2.484
ga terug