Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.2 Zorgdragen aantrekkelijke steden en dorpen

Aantrekkelijke steden en dorpen vragen om voldoende woningen van de juiste kwaliteit. Op dit moment is de woningmarkt oververhit. Er zijn te weinig woningen voor starters, de doorstroming stagneert omdat ook in het middensegment tekorten zijn. Daarom is in het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Utrecht afgesproken te intensiveren en de woningbouwproductie in de provincie te verhogen tot 10.000 woningen per jaar, waarvan de helft bestaat uit sociale woningbouw en woningen in het middensegment.
Omdat de afspraken over de aantallen en betaalbaarheid van woningen die in 2020 opgeleverd worden al eerder zijn gemaakt, zal het niet lukken om de ambitie geheel ten uitvoer te brengen.  
De ruimte binnen de bestaande steden en dorpen willen we optimaal benutten door in te zetten op het transformeren van leegstaande kantoren, winkelgebieden en bedrijventerreinen en deze ruimte weer goed benutten om een prettig en gezond leefklimaat, werkklimaat en vestigingsmilieu te realiseren. De verschillende opgaven worden in gebiedsontwikkelingen integraal aangepakt: koppelen van woningbouwopgave (met energietransitie) aan het opheffen van leegstand; aanpakken van de openbare ruimte om een gezonde leefomgeving te creëren in combinatie met klimaatadaptatie; aandacht voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid, andere parkeernormen en nieuwe mobiliteitsvormen.

De focus van de provincie ligt bij binnenstedelijke ontwikkeling op de fysieke leefomgeving. Bij wonen gaat het vooral om toevoeging van woningen teneinde bij te dragen aan het wegwerken van het woningtekort, terwijl het bij werken en winkelen vooral gaat om transformeren, revitaliseren en herstructureren. Met 'binnenstedelijk' wordt het gebied binnen de huidige rode contour bedoeld (dus ook dorpen). De provincie werkt voor het realiseren van deze doelen samen met  partners (gemeenten, marktpartijen, woningbouwcorporaties): de provincie bouwt en ontwikkelt immers niet zelf. Onze activiteiten en instrumenten zijn er op gericht samen met  partners meer slagkracht te ontwikkelen  bij binnenstedelijke ontwikkelingen, waarbij we ook onze ambities op het gebied van mobiliteit en energietransitie gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie en cultuur en cultuurhistorie te realiseren.

Nader uit te werken voorstel: nieuw Programmaplan Wonen 2021-2024
Het huidige programma Binnenstedelijke Ontwikkeling loopt in 2020 af. Gezien de huidige stand van de woningmarkt en de ambitie van het college om 10.000 woningen per jaar te realiseren is een nieuw programma met het accent op wonen noodzaak. Er moet worden versneld. Daarnaast willen wij dat minimaal de helft van de te realiseren woningen in de betaalbare klasse ligt. Voorts zetten we het instrument regionale programmering in. Daarom is er bij de nader uit te werken voorstellen een bedrag opgenomen om voor het nieuwe programma voldoende procesgeld en investeringsmiddelen te reserveren.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 6.466
Baten € 0
Saldo € 6.466
ga terug