Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.2.1 Wonen: versnellen van de woningbouw van goede kwaliteit die aansluit bij de vraag

In 2017 hebben we met onze partners (gemeenten, regio's, corporaties, ontwikkelaars, beleggers) een
Actieagenda Woningmarkt opgesteld. De versnelling van de woningbouw is mede gerelateerd aan
ontwikkelingen en investeringen in bereikbaarheid (zie programma 5). In 2018 is de uitvoering van de
Actieagenda gestart, met diverse projecten en acties op sociale huur, middeldure huur, doorstroming, transformatie en inbreiding. In 2019 is dit gecontinueerd en is de Woondeal Regio Utrecht ondertekend. De uitvoering van de Woondeal en de activiteiten uit de Actieagenda Woningmarkt worden in 2020 verder opgepakt en geïntensiveerd.
De provincie pakt een rol door kennis te organiseren (optimaliseren van de woningmarktmonitor), door met maatwerk expertise toe te voegen voor een versnelling van binnenstedelijke woningbouwprojecten, door te agenderen, door partijen met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld rond middeldure huur) en door experimenten te ondersteunen (bijvoorbeeld met tijdelijke huisvestingsmogelijkheden, of innovatieve woonvormen). Vanuit de provincie blijven we projecten ondersteunen waarbij woningen worden ontwikkeld met of door de eindgebruiker (zogenaamd Vernieuwend Opdrachtgeverschap).

Beoogd resultaat 2020

  • De provincie heeft een bijdrage geleverd aan het oplossen van knelpunten in 7 woningbouwprojecten.
  • De provincie voert regie op het maken van afspraken over versterking van het huursegment (sociaal en middelduur): in 8 gemeenten hebben betrokken partijen invulling gegeven aan benodigde afspraken.
  • De harde plancapaciteit neemt met minimaal 10% toe.
  • De provincie heeft minimaal 10 (sociale en middeldure huur) woningbouwprojecten ondersteund.
  • De provincie heeft minimaal 6 projecten woningbouwontwikkeling met vernieuwend opdrachtgeverschap ondersteund.
  • Bovenstaande acties leiden er toe dat in 2020 ca. 7.000 woningen zijn gerealiseerd, waarvan een substantieel deel bestaat uit sociale woningbouw en woningen in het middensegment.
  • De (regionale) samenwerking op woongebied is met de Actie Agenda Woningmarkt aantoonbaar versterkt, waarbij in elke regio de partijen zichtbaar en blijvend gecommitteerd zijn.
  • Er is een betrokken netwerk dat activeert tot gezamenlijke acties.
  • De versnellingsopgave woningbouw heeft een volwaardige plek in het U Ned programma en is daarmee gekoppeld aan (investeringen in) bereikbaarheidsopgaven.
  • De acties uit de Woondeal Regio Utrecht worden opgepakt en de provincie is een zichtbare partner hierin.
ga terug