Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.2.2 Werken: kwaliteit op orde en transformeren

We ondersteunen gemeenten en marktpartijen bij het op orde houden van de kwaliteit van bestaande
werklocaties en het transformeren van verouderde werklocaties naar nieuwe woon- of woon/werkgebieden (integrale gebiedsontwikkeling). Hiermee voeren we een onderdeel van de kantorenaanpak uit (zie programma 4a). Inzet van expertise en/of proceskennis is vaak aan de orde. Hierbij betrekken we ook de OntwikkelingsMaatschappij Utrecht (OMU).

Gebiedstransformaties
De grootste kansen om onze doelen te realiseren liggen daar waar de gebouwde omgeving in verandering is. Daarom steken we een belangrijk deel van onze energie en middelen in gebiedsontwikkelingen en - transformaties. Gebiedstransformaties, zoals het wijzigen van kantorenlocaties naar woningen, vragen meestal ook om aanpak van de openbare ruimte. Ook liggen er kansen om  andere opgaven aan te pakken zoals energietransitie, andere of betere mobiliteit en infrastructuur en verbetering van een gezonde leefomgeving in combinatie met beperken van hittestress en voorkomen van wateroverlast. Daarmee dragen we ook bij aan de uitvoering van de doelstellingen uit Programma 3.

Gebiedsontwikkelingen
De provincie is bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen betrokken. Dan gaat het bijvoorbeeld om stadsvernieuwing, het verbeteren van bestaande wijken. Dit zijn langjarige processen. Wij zetten hierbij in op integraliteit en het realiseren van meerdere doelen en ambities. In de gebieden waar we bij betrokken zijn, zijn één of meerdere meekoppelkansen zichtbaar meegenomen. Denk daarbij aan verduurzaming van vastgoed of maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. Gemeenten en marktpartijen zijn zich bewust van de mogelijkheden om in gebiedsontwikkeling met een integrale aanpak meer doelen te realiseren. Dit uit zich in een actief netwerk waarin deze partijen ook zelf gebiedsontwikkelingen integraal oppakken.

Beoogd resultaat 2020

  • De provincie is aantoonbaar actief betrokken (geweest) in de uitvoeringsfase van tenminste 18 integrale gebiedsontwikkelingsprojecten (woon- en werkgebieden).
  • In elk project zijn meekoppelkansen (energie, klimaat, mobiliteit, gezonde leefomgeving
    cultuurhistorisch erfgoed) zichtbaar gemaakt en meegenomen.
  • Waar nodig innoveren en experimenteren we met onze partners in deze concrete ruimtelijke
    ontwikkelingen.
ga terug