Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1 Integraal ontwikkelen ruimtelijk beleid

De beoogde ontwikkeling van ons stedelijk en landelijk gebied vraagt om duidelijke en actuele provinciale ambities, vastgelegd in ruimtelijk beleid dat doorvertaling krijgt in gemeentelijk beleid. Afwegingen in praktijksituaties maken wij in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, met oog voor het lokale belang én voor de regionale context.
Eenheid in overheidsbeleid is een belangrijke voorwaarde om goed en snel met initiatiefnemers te komen tot gewenste ontwikkelingen, ook in het licht van de werkwijzen onder nieuwe wetgeving. Daarom zoeken wij met mede-overheden en hun samenwerkingsverbanden naar samenhang in ons beleid en in ons optreden.

Om met gemeenten nog beter samen te kunnen werken aan de gebiedsgerichte, geïntegreerde aanpak van maatschappelijke opgaven, ontwikkelen we met een aantal pilotgemeenten een gemeenschappelijke Omgevingsagenda zoals ook aangekondigd in het Coalitieakkoord ('Levendige steden en dorpen', Kwaliteit en leefbaarheid).
Bij de voorbereiding van beleid en uitvoering willen wij ons meer als 'digitale overheid' etaleren, niet alleen via de (wettelijk verplichte) digitale vastlegging en beschikbaarstelling van gegevens, maar ook met meer vindingrijke digitale middelen die de betrokkenheid van inwoners bij vraagstukken en hun oplossingsmogelijkheden vergroten. Om klaar te zijn voor deze wettelijke taken en bestuurlijke ambitie (zoals in het Coalitieakkoord verwoord onder 'Samen komen we verder'), wordt een deel van de personele kosten voor GIS verschoven van incidenteel naar structureel.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 4.069
Baten € 0
Saldo € 4.069
ga terug