Programma 7. Bestuur en middelen

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Overzicht kwaliteit naleving mede-bewindstaken

Percentage gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en water- schappen dat onder IBT valt en toezichtinformatie verstrekt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Beoordelen en interveniëren

Percentage gemeenten, gemeenschappelijke waterschappen waarbij, indien nodig, de passende toezicht instrumenten worden ingezet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Verbetering kwaliteit naleving mede- bewindstaken

Percentage gemeenten gemeenschappelijke regelingen en water- schappen dat opvolging geeft aan vereiste verbeteringen mede-bewindstaken

70%

60%

65%

70%

70%

70%

70%

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Nr. 10 Basisset BBV

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

0

1

1

0

0

0

0

ga terug