Programma 7. Bestuur en middelen

7.5.2 Inspelen op ontwikkelingen verticaal toezicht en horizontale controle

In 2020 stellen wij een nieuw Uitvoeringsprogramma IBT op voor de periode 2021-2023, zodat wij ook de afspraken uit de interbestuurlijke ‘Agenda Toekomst van het Toezicht’ en het bijbehorende Actieplan van Rijk, IPO en VNG kunnen verwerken. Hoofdlijnen van deze agenda en dit actieplan zijn versterking verbinding horizontale controle/verticaal toezicht en meer transparantie, uniformiteit en risicogerichtheid van het toezicht.

In 2020 gaan we verder met het doorontwikkelen van onze IBT-kaart waarmee we onze toezichtresultaten per gemeente publiceren op de provinciale website. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden van samenwerking met andere provincies, ook omwille van meer uniformiteit in de provinciale toezicht rol zoals afgesproken in de landelijke Ontwikkelagenda Toekomst van het Toezicht.

Naast de reguliere beoordelingen en de interventies voeren we voor het onderdeel omgevingsrecht een volgend thema-onderzoek uit, zoveel mogelijk samen met andere provincies en naar het voorbeeld van het eerder uitgevoerde onderzoek naar brandveiligheid in zorginstellingen. Ook voor IBT Informatie- en archiefbeheer wordt een (landelijk) thematisch onderzoek voorbereid. Vanuit financieel toezicht besteden we extra aandacht aan de implementatie van het landelijke Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 voor gemeenten en het opstellen van een soortgelijk kader voor gemeenschappelijke regelingen 2021. Gezien de actuele problematiek binnen het sociale domein is daar bij ons financieel toezicht op gemeenten extra aandacht voor.

Beoogd resultaat 2020

  • Thema-onderzoeken op de terreinen omgevingsrecht en informatie- en archiefbeheer worden voorbereid en uitgevoerd, zo mogelijk met andere provincies.
  • De IBT-kaart is vernieuwd.
  • Een (landelijk) Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen is opgesteld.
ga terug