Programma 7. Bestuur en middelen

7.5.1 Uitvoeren wettelijke toezichtstaak

Met interbestuurlijk toezicht (IBT) dragen we bij aan een sterk en krachtig openbaar bestuur in de provincie Utrecht. Via ons toezicht houden we zicht op de kwaliteit van naleving van wettelijke medebewindstaken door de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Dit doen we op de domeinen financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht (Wabo, erfgoed, monumenten, ruimtelijke ordening) en huisvesting vergunninghouders. Deze wettelijke taak voeren we uit volgens de principes van ons Uitvoeringsprogramma IBT 2016-2019 (wordt verlengd tot en met 2020): risicogericht, proportioneel, op afstand waar het kan, interveniëren waar nodig. Daarbij is ons streven om dit met zo min mogelijk toezichtlasten voor onze collega-overheden te doen en daarbij zo transparant mogelijk te zijn. Door de decentralisaties van de zorg en de participatiewet komen steeds meer gemeenten onder financiële druk te staan. In 2020 gaan we een recapitulatie maken van die gemeenten in de Provincie Utrecht waar de investeringsbegroting en exploitatiebegroting onder druk van de oplopende kosten in het sociaal domein is komen te staan en willen we afhankelijk van de uitkomsten dit onderwerp ook adresseren bij het Rijk en IPO

Beoogd resultaat 2020

  • Toezichtbeslissingen op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen zijn voorbereid en opgesteld. Bijbehorende interventies zijn uitgevoerd.
  • Het Uitvoeringsprogramma IBT 2021-2023 wordt opgesteld.
ga terug