Programma 7. Bestuur en middelen

7.3.1 Intensief betrekken van partners bij projecten

Participatie
Wij vinden dat bij elke opgave in een vroegtijdig stadium de dialoog dient te worden gezocht met betrokken inwoners, gemeenten en organisaties. Zo proberen we tot betere resultaten te komen voor de samenleving en tot een sterkere binding tussen overheid en inwoner. Ter uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord met betrekking tot participatie spreken we afhankelijk van het vraagstuk en de gestelde doelen een passende vorm van participatie en ieders verantwoordelijkheid af. Daarbij is een aandachtspunt dat er op hoofdlijnen wel eenduidigheid in de benadering, behandeling en uitvoering moet zijn om de verwachtingen aan de voorkant te managen, en om te zorgen voor rechtsgelijkheid voor (potentiële) betrokken deelnemers aan de participatieprocessen. In dit kader wordt een toepasbaar instrumentarium voor de ambtelijke organisatie ontwikkeld, mede op basis van het door de commissie BEM op 22 mei 2019 (met opmerkingen) aangehouden stuk “Algemene handreiking participatietrajecten”. Daarbij is extra aandacht voor de rol die de provincie heeft bij burgerinitiatieven in relatie tot de rol die een gemeente daarin heeft. De mogelijkheid van een herkenbaar loket voor burgerinitiatieven wordt verkend. Dit wordt afgestemd met de eigen regeling van Provinciale Staten ten aanzien van het burgerinitiatief.

GS werkbezoeken
Wij willen een zichtbaar, transparant, uitnodigend en toegankelijk bestuur zijn voor de Utrechtse samenleving. En zo actief netwerken en de dialoog aangaan met partijen in de samenleving. Met deze bestuursstijl werken we aan de gezamenlijke aanpak van de maatschappelijke opgaven en de verdere ontwikkeling van de provincie. Dit doen we onder andere door 15 tot 20 werkbezoeken te organiseren van GS aan partners, organisaties of regio’s in 2020.
Daarnaast gaan wij ook in 2020 verder met onze kennismakingstoer langs gemeenten en andere partijen. Wij willen in een vroegtijdig stadium het contact en de dialoog zoeken. De werkbezoeken van de provinciesecretaris gaan hier ook aan bijdragen. De werkbezoeken die de cvdK als rijksorgaan aflegt aan de gemeenten, hebben deels een ander karakter, maar kunnen hier ook input voor leveren.

Public Affairs (PA) / Lobby
Het slagen van de gezamenlijke aanpak van de opgaven, hangt ook af van hoe wij ons gezamenlijk als provincie en als regio positioneren en profileren richting Den Haag en Brussel. Er worden daarom samen met de partners inhoudelijke keuzes gemaakt met betrekking tot de positionering van de regio. Die keuzes worden vertaald naar een geïntegreerde PA en communicatie-aanpak. Om inspanningen te focussen wordt daarbij gezamenlijk een provinciebreed prioriteringstraject opgezet. Gezien de belangrijke opgaven die er liggen, het belang van de regio hierbij en de zoektocht naar synergie met de gedeelde belangen van onze partners, vraagt dit mede ter uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord met betrekking tot het voeren van een effectieve lobby in Den Haag en Brussel om een behoorlijke intensivering van de inzet van de provincie. Veel trajecten voor de komende periode bevinden zich op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling met belangrijke opgaven als woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit, waarbij het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving als randvoorwaardelijk geldt.

Actieve deelname aan Interprovinciaal Overleg (IPO)
Wij zien dat het belang van het IPO als koepelorganisatie toeneemt, zowel als landelijk onderhandelaar bij de aanpak van de grote opgaven, als ook als belangenbehartiger bij de voorbereiding van landelijk beleid en wet- en regelgeving. De opgavegerichte en integrale voorbereiding van de advisering wordt daarom doorontwikkeld. De advisering van de provinciesecretaris voor de Kring van Provinciesecretarissen draagt bij aan dit kader.

Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over thema’s die de kwaliteit van de leefomgeving aangaan, zoals ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, milieu, water, groen, duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, stedelijke ontwikkeling en ontwikkeling van het landelijk gebied. De PCL adviseert op hoofdlijnen en richt zich op de samenhang tussen verschillende thema’s. Ook stimuleert de PCL het debat over deze thema’s. Het doel van de PCL is om bij te dragen aan de kwaliteit van het provinciale beleid, de uitvoering en de samenwerking met andere partijen. De commissie heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. De PCL adviseert de provincie op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, door debatten te organiseren, een film te maken, via schriftelijke adviezen of een combinatie van adviesvormen. De PCL besteedt in haar adviezen aandacht aan de volgende invalshoeken: kwaliteit van de leefomgeving, maatschappelijk vraagstuk centraal, koppeling tussen vraagstukken, lange termijn en bredere context, de rol van provincie en partners en lastige punten en taboes. In 2020 richt de PCL zich in haar adviezen op grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven, zoals woningbouw in samenhang met de kwaliteit van de leefomgeving, de energieopgave, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Beoogd resultaat 2020

  • De handreikingen en het instrumentarium m.b.t. participatie zijn vastgesteld en worden toegepast.
  • Er hebben 15 tot 20 GS werkbezoeken plaatsgevonden.
  • Jaarlijks wordt feedback opgehaald bij onze partners en partijen om onze bestuursstijl te evalueren en door te ontwikkelen.
  • De intensivering van de PA inzet heeft geleid tot een sterkere positionering en daaruit voortvloeiend een effectievere inzet op grote dossiers zoals het UNed en MIRT traject, en de regiodeals. Ook met betrekking tot o.a. NOVI, woningbouw, luchtkwaliteit en smart mobility worden de Utrechtse belangen actief behartigd.
  • Inbreng van de provincie in IPO verband is actief en fundamenteel.
  • De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) heeft adviezen uitgebracht over grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven en het debat over deze opgaven gestimuleerd en gevoed.
ga terug