Programma 7. Bestuur en middelen

7.1.1 Versterken positie Provinciale Staten

2020 is het eerste reguliere jaar na de Statenverkiezingen van 2019. Met de start van de nieuwe Staten is ook een nieuw vergadermodel ingevoerd en is de vergaderdag verschoven van maandag naar woensdag. Over het nieuwe vergadermodel is besloten dit een half jaar als proef te doen en dan te evalueren. Begin 2020 zal de evaluatie uitgevoerd worden en zal worden bepaald welke verbeteringen/aanscherpingen kunnen worden doorgevoerd. Verder wordt 2020 een belangrijk jaar voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Hierover moeten de Staten eind van het jaar een besluit nemen. De Staten zullen bij het proces en de inhoud betrokken worden. Daarnaast zijn er de nodige beleidsimpulsen  vanuit het nieuwe Coalitieakkoord.

Op het facilitaire vlak wordt verder gegaan met de digitaliseringsslag die in 2018/2019 al is ingezet. Ook zal met ingang van 2020 PricewaterhouseCoopers optreden als accountant en, startend met de Jaarrekening 2019, de jaarrekeningen van de provincie controleren. In 2019 wordt een nieuwe communicatiestrategie voor Provinciale Staten bepaald. De middelen die daar bij horen, zullen in 2020 ingezet worden. Daarmee zullen de Staten op een eigentijdse manier naar buiten treden. Dit mede om invulling te geven aan de wens van de Staten om meer extern gericht te zijn. Tot slot is in 2019 gestart met een proces van herijking van de manier waarop PS, GS en de ambtelijke organisatie met elkaar omgaan. Dit proces verdient voortdurende aandacht en momenten van reflectie, ook in 2020.

Beoogd resultaat 2020

  • Geëvalueerd vergadermodel en doorgevoerde verbeteringen.
  • PS op een goede wijze betrokken bij proces en inhoud van de Omgevingsvisie.
  • Afronden digitalisering statenwerk.
  • Eigentijdse communicatie op basis van een gemoderniseerde communicatiestrategie.
  • De onderlinge werkwijze PS, GS en ambtelijke organisatie is verbeterd.
ga terug