Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

157.767

159.561

161.884

155.751

Baten

30.253

29.396

29.562

29.562

Saldo beleidsdoel excl. reserves

127.514

130.165

132.322

126.189

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Kapitaallasten investeringen Openbaar Vervoer

22.508

24.336

24.336

24.036

Investeringsruimte Openbaar Vervoer

2.492

664

664

964

Beheer en Onderhouden Openbaar Vervoer

17.300

17.300

17.300

17.300

Exploitatie Concessies

81.564

83.925

83.097

81.991

Exploitatie regiotaxi

17.453

17.348

17.301

17.301

Bijdragen Openbaar Vervoer

2.500

5.100

9.300

4.273

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

143.817

148.673

151.998

145.865

Overige  lasten

Stelpost prijscompensatie

1.984

1.984

1.984

1.984

Subsidies RUVV 

2.995

Kosten beleids/taak uitvoering OV 

1.801

1.701

1.701

1.701

Apparaatskosten 

7.170

7.203

6.201

6.201

Totaal overige lasten

13.950

10.888

9.886

9.886

Totaal lasten beleidsdoel 

157.767

159.561

161.884

155.751

Baten beleidsdoel

DU projecten Verkeer en Vervoer

6.399

4.950

4.950

4.950

Bijdrage kosten Regiotaxi gemeenten

12.467

12.573

12.739

12.739

Doorbelasting apparaatskosten

428

428

428

428

Huuropbrengsten tram

10.572

11.172

11.172

11.172

Overige baten

387

273

273

273

Totaal baten

30.253

29.396

29.562

29.562

Saldo beleidsdoel ex reserves

127.514

130.165

132.322

126.189

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023. De fluctuaties in de exploitaties van Concessies en Regiotaxi passen binnen de opgenomen gemiddelde bedragen. In de exploitatie Concessie is in 2020 en 2021 een bedrag van € 0,5 mln. opgenomen voor proef gratis OV buiten de spits voor ouderen. Indien succesvol zal worden voorgesteld om jaarlijks hiervoor 1 mln. beschikbaar te stellen.
In Exploitatie concessie zijn ook de bedragen opgenomen voor meer investeren in regionaal busvervoer (2021: € 2 mln., 2022: € 3 mln. en 2023 € 3 mln.)
Onder de post Bijdragen Openbaar vervoer zijn de bedragen opgenomen voor doorstroming in het kader van meer investeren in regionaal busvervoer (2021: € 2,6 mln., 2022: € 6,8 mln. en 2023: € 1,8 mln.)

Overige lasten
De stelpost Prijscompensatie is beschikbaar voor de dekking van de prijsstijging 2020 van de concessies. De concessies zijn in de begroting berekend op het prijspeil 2019. In het najaar 2019 vindt een prijsaanpassing plaats.
Subsidies Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RUVV) zijn de geprogrammeerde subsidies van voormalig BRU, onderdeel van de transitieafspraken PU-BRU (BRU-hek).
Voor beleids/taak uitvoering OV zijn lasten geraamd, betreffende o.a. bijdragen voor dataverwerking reizigersinformatie, advieskosten OV en verwachte inhuurkosten binnen OV.
De apparaatskosten maken deel uit het geraamde bedrag voor apparaatskosten in het Mobiliteitsprogramma groot € 18 mln. In de raming 2020-2021 is ook opgenomen tijdelijke formatie voor OV opgenomen in de Kadernota 2019.

Baten beleidsdoel
De decentralisatie uitkering projecten Verkeer en Vervoer betreft specifieke middelen voor het onderhoud van de traminfrastructuur.
De bijdrage van gemeenten in de kosten Regiotaxi en verhuur tram zijn verwerkt in het Mobiliteitsprogramma. De hogere baten hangt samen met de kostenontwikkeling.
De overige baten betreft voornamelijk de inzet vanuit de balans van PU voor verbetering luchtkwaliteit.

ga terug