Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

5b.1.1 Efficiënt inrichten OV en vergroten tevredenheid OV-reizigers

OV-systeem tussen 2019-2023
Vanuit het Mobiliteitsplan stellen we een Uitvoeringsprogramma OV 2019-2023 op. Hierin werken we uit hoe we het OV-systeem tussen nu en 2023 ontwikkelen, inclusief een doorkijk naar 2028/2030. In de uitwerking van het programma maken wij onderscheid naar vier actielijnen (exploiteren, ontwikkelen, investeren en het beheer en onderhoud) en wordt nauw aangesloten op de laatste inzichten rond het programma U Ned en Toekomstbeeld OV. In de laatste twee ontwikkeltrajecten verkennen en ontwikkelen we met rijk, ProRail, NS en regionale partners de schaalsprong van het openbaar vervoer in de Utrechtse regio.

Introductie U-link en instroom nieuwe bussen in OV-concessies
In 2020 worden forse verbeteringen doorgevoerd in de OV-concessies. Zo wordt het nieuwe OV-aanbod U-link ingevoerd, waarbij zes herkenbare, hoogfrequente buslijnen worden ingezet die de stad Utrecht en regio beter met elkaar verbinden. Daarmee vormt U-link samen met de tram het dragende OV-netwerk in en rondom Utrecht. Daarnaast stromen in 2020 geleidelijk nieuwe bussen in waardoor meer capaciteit beschikbaar komt en het elektrisch vervoer toeneemt.

Vertalen van Toekomstbeeld OV en U Ned in een netwerkperspectief
In 2019 is het regionaal Toekomstbeeld OV opgesteld waarin een ontwikkelrichting is opgenomen voor het OV netwerk in Midden-Nederland. Daarnaast wordt gewerkt aan het programma U Ned en lopen er voor de middellange termijn diverse corridorstudies om samen met het Rijk, de spoorsector, gemeenten en andere regio’s te onderzoeken hoe het OV zich (al of niet stapsgewijs) kan verbeteren. In het komende jaar willen wij de beschikbare resultaten en verkregen inzichten verder gaan uitwerken tot een regionaal netwerkperspectief 2023-2033-2038 met concrete bouwstenen voor de (nieuwe) concessie(s).

Proef gratis OV ouderen daluren
We stellen voor om in 2020 een proef te starten met gratis OV in de daluren voor ouderen met een krappe beurs. Het gaat om een eenjarige proef die wordt uitgewerkt in samenwerking met vervoerders Qbuzz en Syntus. Start van deze proef is beoogd in de loop van 2020. Bij een succesvol verloop van de proef brengen we dit aanbod onder in de reguliere concessies.

Infrastructurele investeringen en nieuwe subsidieverordening
In 2020 vinden diverse grote OV-projecten plaats. Belangrijke projecten zijn de oplevering van de nieuwe busstalling Westraven en de vernieuwing van de tram tussen Utrecht – Nieuwegein/IJsselstein. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe subsidieverordening voor de realisatie van kleinschalige OV-ingrepen op wegen van gemeenten en andere partners. Met deze kleine en grote ingrepen zetten wij concrete stappen in het verbeteren van de OV-doorstroming en de uitvoeringskwaliteit.

Actualiseren meerjarenperspectief 2021/2022 als basis voor vervoerplannen 2021
In het meerjarenperspectief van de begroting 2020 stellen wij voor om aanvullende middelen te reserveren voor OV-dienstregeling en infrastructuur. Met deze middelen willen wij actief inspelen op reizigersgroei in de regio en 16 kansen voor het OV benutten. De (extra) beschikbare financiële ruimte is leidend voor het opstellen van de nieuwe vervoerplannen 2021, waarvoor begin 2020 uitgangspunten worden vastgesteld. Daarnaast biedt extra ruimte voor het subsidiëren van OV-infrastructuur meer handelingsperspectief om doorstroming te verbeteren op gemeentelijke wegen en wegen van derden. We starten daarnaast met onze voorbereiding op de aanbesteding van de concessies, die eind 2023 in werking treden.

Regiotaxi
In 2020 wordt een belangrijk deel van de regiotaxi aanbesteed. De nieuwe contracten lopen van augustus 2020 tot medio december 2023. Vanaf december 2023 wordt de regiefunctie van de regiotaxi overgenomen door de
gemeenten. Afgesproken is dat in de periode 2020-2023 provincie en gemeenten een aantal projecten (pilots) uitvoeren die de overgang van de regiefunctie ondersteunen, zodat de kwaliteit voor de gebruiker behouden blijft.

Beoogd resultaat 2020

 • Het vernieuwde OV-aanbod U-Link start op zes buslijnen.
 • De inzet van elektrische bussen wordt uitgebreid naar 70 bussen.
 • In 2020 ronden wij de vijf verkenningen af voor verbetering van OV-doorstroming.
 • De dienstregeling van de tramlijn 22 wordt stapsgewijs opgebouwd naar 12x per uur.
 • Start van het project OV-aanbesteding 2023, inclusief inrichting projectorganisatie.
 • Augustus 2020 starten de nieuwe contracten Regiotaxi.
 • Een nieuwe subsidieregeling voor OV-infrastructuur op wegen van derden is vastgesteld.
 • De nieuwe busstalling Westraven wordt opgeleverd.
 • De vernieuwing van de tram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein is uitgevoerd (project Vernieuwing Regionaal Tramsysteem).
 • 550 reizigersinformatiepanelen op bus- en tramhaltes zijn vernieuwd.
 • Uiterlijk in Q3 start er een pilot met gratis OV voor ouderen met een kleine beurs.
 • Wij starten een pilot Smart Mobility Rijden op Regelmaat.
 • Samen met gemeenten starten wij drie projecten aanvullend OV/regiotaxi.
 • Wij stellen een OV-netwerkperspectief op voor de periode 2023-2033-2038.
ga terug