Programma 7. Bestuur en middelen

7.6 Voeren van dagelijks bestuur Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het dagelijks bestuur van de Provincie Utrecht en voert het beleid uit op basis het coalitieakkoord waarin de politieke uitgangspunten zijn geformuleerd.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 2.499
Baten € 0
Saldo € 2.499
ga terug