Leeswijzer en vernieuwingen in de begroting 2020

Leeswijzer

Doelstelling Programmabegroting

De Programmabegroting is een belangrijk instrument voor Provinciale Staten om inhoud te geven aan haar kaderstellende rol. In de Programmabegroting worden de keuzes voor 2020 vastgelegd voor de belangrijkste activiteiten, doelstellingen en de hieraan gekoppelde inzet van de financiële middelen.

Plaats Programmabegroting in de planning & control cyclus

In de Programmabegroting wordt voor het begrotingsjaar 2020 vastgelegd wat de provincie wil bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. De Programmabegroting wordt door Provinciale Staten vastgesteld. Tussentijds kunnen plannen worden bijgesteld naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Dat kan als onderdeel van de reguliere cyclus gebeuren via de Kadernota, maar ook incidenteel op basis van door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten genomen besluiten. Deze bijstellingen krijgen hun financieel beslag via begrotingswijzigingen die aan Provinciale Staten worden voorgelegd. In de jaarstukken wordt uiteindelijk eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities. Er wordt aangegeven in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd en er wordt verantwoording afgelegd over de inzet van de financiële middelen.

Structuur van de Programmabegroting

De structuur van de Programmabegroting wordt grotendeels bepaald door een aantal wettelijke vormeisen. Het BBV bevat de volgende vormeisen voor de Programmabegroting:

  1. De beleidsbegroting, onderverdeeld in:
  • Een programmaplan: een programma is een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. In het programmaplan wordt per beleidsprogramma expliciet ingegaan op welke maatschappelijke effecten worden nagestreefd, hoe men deze effecten wil gaan bereiken en welke middelen daarvoor nodig zijn;
  • De paragrafen: deze bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen. In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. De voorgeschreven paragrafen zijn: provinciale belastingen en heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid. In de paragraaf Projecten wordt aandacht geschonken aan Hart van de Heuvelrug, Uithoflijn en de Omgevingswet.
  1. De financiële begroting, onderverdeeld in:
  • De uiteenzetting van de financiële positie;
  • Het overzicht van lasten en baten.

Indeling Programmabegroting

Hoofdstuk 1 bevat de hoofdlijnen van deze programmabegroting en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in 2020.

Hoofdstuk 2 bevat het programmaplan. Ieder programma is, conform het BBV, ingedeeld in de drie “w-vragen”: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat dat kosten? Elk programma is als volgt opgebouwd:

  • In de eerste paragraaf (wat willen we bereiken?) is het programmadoel opgenomen en inzichtelijk gemaakt wat de totale baten en lasten zijn en, indien van toepassing, een meerjarenraming van de verwachte investeringen (wat gaat dat kosten?);
  • In de tweede paragraaf (wat gaan we daarvoor doen?) wordt eerst de doelenboom gepresenteerd en, indien van toepassing, de bijbehorende indicatoren. Daarna worden de beleidsdoelen beschreven en wordt met behulp van meerjarendoelen beschreven welke activiteiten worden uitgevoerd om deze doelen te bereiken. Per beleidsdoel is daarnaast inzichtelijk gemaakt wat de begrote bedragen zijn voor 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023.
  • Indien van toepassing is een opsomming gegeven van de Verbonden Partijen.

Hoofdstuk 3 bevat de paragrafen. De zeven verplichte paragrafen vanuit het BBV worden eerst gepresenteerd, waarna de paragraaf Projecten is opgenomen. Net als bij de programma’s wordt ook in hoofdstuk 3 voor ieder project en iedere paragraaf antwoord gegeven op elk van de drie w-vragen, indien van toepassing.

Hoofdstuk 4 bevat de financiële begroting, waarin in de eerste paragraaf de financiële positie uiteen wordt gezet en in de tweede paragraaf een overzicht wordt gegeven van de baten en lasten, inclusief een meerjarenraming en verschillenanalyse.

Tenslotte is nog een divers aantal bijlagen opgenomen.

Realisatiecijfers 2018
In de Programmabegroting 2020 worden de realisatiecijfers 2018 conform het BBV gepresenteerd. Deze cijfers zijn op dit moment echter nog onder stevig voorbehoud omdat de jaarrekening 2018 nog niet is opgesteld en gecontroleerd door onze eigen interne controle en de externe accountant.

Tabellen
De bedragen in de tabellen zijn standaard  x € 1.000, tenzij  dit anders in de tabel is aangegeven. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als € 45 in een tabel. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen van maximaal € 1.000 in totaaltellingen.

Webversie
De opmaak van de Begroting is ingericht voor een online document. De Programmabegroting 2020 is te vinden via de Portal.

ga terug